• 20 солагии истиклолияти точикистон
  МУНДАРИЧА МУКАДДИМА БОБИ ЯКУМ. СИМОИ С. АЙНИ ДАР НАСРИ МУСТАНАДИ ТОЧИК БОБИ ДУЮМ. ШАХСИЯТИ С. АЙНИ ПАЙВАСТА БА КОРГОХИ ЭЧОДИИ У БОБИ СЕЮМ. СИМОЙ С.АЙНИ ДАР НАСРИ МУОСИРИ ТОЧИК ХУЛОСА ФЕХРИСТИ МАНОБЕЪ МУКАДДИМА Садриддин Айни (1875-1954) аз чумлаи он чехрахои фархангии дунёи форсизабон буд...
  3811 Слова 16 Стр.
 • Истиклолият
  в исторических судьбах таджикского народа / О-во «Знание» Тадж ССР. – Душанбе: Дониш, 1987. – 20 с. 11. Ћалабаи Октябри Кабир – дигаргунии куллќ дар таѕдири таърихии халѕи тоїик = [Победа Великого Октября – коренной перелом в исторических судьбах таджикского народа]. – Душанбе: Дониш, 1987. – 17 с...
  11604 Слова 47 Стр.
 • Донишгоњи миллии тољикистон
  Советской власти за раскрепощение женщин- таджичек (1917-1929гг.).-с.18. 26. Гафаров Н.У. О содержании «Роњбари наљот» Фитрата // Сањми олимони љавон дар инкишофи илм. - Душанбе, 1999. - с.94-98. 27. Зарифова Н. Занони Тољикистони офтобрўя. (Женщины солнечного Таджикистана).-Душанбе, 1957. – с.6. 28...
  151252 Слова 606 Стр.
 • Дипломная работа
  ҳам бо истифодаи нерӯи ҷисмонӣ ва ҳам дар фазои виртуалӣ амалӣ мегардад. Он бо иштироки густардаи равандҳои мутобиқшавӣ, ки дорои асосҳои физиологӣ ва равонӣ мебошанду аз рӯи ду стратегия – кушода ва пӯшида сурат мегиранд. Яке аз падидаҳои муҳими муҳоҷират дар соҳаи мутобиқшавӣ «стресси маънавӣ» ва...
  17185 Слова 69 Стр.
 • Душанбе
  МЕХРИ ВАТАН Ба рохи Ватан чон фидо мекунем, Ватан хар чй гуяд, адо мекунем. Ватан, зодгох, калимаи зебо ва хучастае аст, ки бо шуниданаш хонаву дар, гахвора ва модар пеши назар меояд. Педагоги машхур Сухомлинский В.А. мазмуни мафхуми «Ватан»-ро одилона ба мафхумхои «Инсон», «Маънои зиндагй», «Мехнат»...
  493 Слова 2 Стр.
 • Гвшртлт
  1. [PDF]  ВЕСТНИК ТНУ- №3(67), 2011г. tnu.tj/vestnik/vestnik2011_3_67.pdf Формат файлов: PDF/Adobe Acrobat њо (P, 15, и, дар, аги, анда, ча, як, ак, вор, чи, ин, тар, гар, вар, гор, манд, ина, она, гона, а ...... imidasol-water // Abstracts of the XVII International Conference on Chemical ...... Шарқшинос...
  416 Слова 2 Стр.
 • Komp
  Блоки системави 2. Монитор 3. Клавиатура 4. Муш 5. Принтер Блоки системави кисми асоситарини компютер ба хисоб меравад. Дар дохили блоки системави манбаи барк, микропротсессор, хотира ва дигар элементхои идоракунанда ва таъминкунандаи кори компютер чойгир шудааст. Манбаи...
  4090 Слова 17 Стр.
 • Мирзо Турсунзода
  Турсунзода соли 1911 дар деҳаи хушманзараи водии Хисор ба дунё омадааст. Падараш, усто Турсун яке аз ҳунармандони гулдасти ин води буд. Бо вуҷуди ин зиндагонии аҳли оилаи у қашоқона мегузашт. Ба ин нигоҳ накарда, усто Турсун мехост, ки Мирзо соҳиби хату савод шавад. Мирзои хурдсол чанде дар назди муллои деҳа...
  650 Слова 3 Стр.
 • Jahongirjon
  Ба даст омадани истиклолият Cарони 11 чумхурихо дар Олмаато ИДМ ворид шуданд.  25 -уми декабр президенти ИЧШС М.С. Горбачёв аз вазифа даст кашид. Давлати абаркудрати шурави аз байн рафт.  Дар Точикистон вазъиятии сиёси муташаннич гашт. Хизбу бозмонхои нав барои хокимият мекушиданд.   9- сентябри...
  316 Слова 2 Стр.
 • Ба номи Худованди Бахшандаи Мехрубон
  (ва Расули Худо), 2.Ишке ба табиат, 3.Ишке ба мардум 4.Ишке ба зиндаги, 5.Ишке ба Марг. Мутавачех шавед, ки ишки бо табиат дар ин асно дарч гардидааст. Яъне дар ислом табиат, коинот, хусусияти физикии инхо, хусусияти химияви , биологи ва гайра бе нихот мухим аст. Аллох Раббилъоламин ба инсон...
  1364 Слова 6 Стр.
 • Артиши Милли
  17 сол пур мешавад ќуввахои Мусаллањи Љумњурии Точикистон зодаи истиќлолият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтаанд. Баъди пош хурдани Иттињоди Шуравї кишварњои навтаъсис, алалхусус давлатњои мустаќили Осиёи Марказї дар заминаи биною иншооти амнияти њарбидошта, ќуввањои мусаллањи хешро бунёд намуданд...
  885 Слова 4 Стр.
 • Русское радиовещание в Таджикистане
  Для восприятия информации по радио не обязательно быть грамотным, так как оно доступно всем слоям население, за исключением, конечно, людей, лишенных дара способности слышать. Сейчас органы информации, превратившись в средство идеологического и политического воздействия, могут одновременно охватить миллионы...
  3688 Слова 15 Стр.
 • Точикистон
  Акнун Чумхурии Точикистон такдири сарнавишти худро анику мушаххас дарк намуда,ба сохтмони давлати хукукбунёд тамоми хастиашро ровона сохта истодааст. Дар замони хозира халк баёнгари сохибихтиёри ва сарчашмаи ягонаи хокимият баромад карда онро бевосита (тавассути интихоботи бевоситаи Президент,ваколати...
  970 Слова 4 Стр.
 • Хама чиз
  ИНТЕРНЕТ ЧИСТ? Дар кори ёарр.заамон мо калимаи Internet –ро мешунавем ва мехоёем бо вай кор кунем? Интернет ин шабакаи махсуси \усту\.: нигоёдоры ва интицоли иттиллоот мебошад? Бо забони англисы калимаи Net шабака мебошад? Internet – ин тасвири иттилоотии ёаьти мо мебошад: ки ба он% илм ва...
  1313 Слова 6 Стр.
 • 20-сол истиклолият
  |Фанхо | |1. |Дар дарсхо бе кафомони иштирок кардан. | |2. |Сари...
  683 Слова 3 Стр.
 • Тарих
  §4. ВАЗЪИ ИЖТИМОИЮ ИКТИСОДИИ МОВАРОУННАЬРУ ХУРОСОН ДАР АСРИ XV Вазъи кишоварзи. Дар давраи хукмронии Темуриён ваъияти кишоварзц-хочагии кишлоы нисбат ба замони мущулхо хеле беьтар гардид. Бар асари чангу чидолхои харобиовари Темур мардуми бисёре нобуд...
  2866 Слова 12 Стр.
 • Sdvsdfx
  чунин зайл таксимот шудааст. Замин- Осмон, Шарк-Гарб, Шимолу-Чануб. Мазмун ва мундаричаи «Маснавии Маънави»-и Ч.Руми хаёти фалсафи ва дини дар ислом аст. Банда дар акидаи олам, ки Мавоно Руми шаш дафтари «Маснавии Маънави»-ро ба шаш пайгамбари мурсал ташбех додаст. 1. Одам (с), Нух (н) Иброхими (х) Мусои...
  804 Слова 4 Стр.
 • Тачрибаомузи
  МУНДАРИЧА Мукадима 1. Маълумоти мухтасар дар бораи ширкат 2. Функсияхои шуъба 3. Тахлили хуччатхои шуъба 4. Интихоби таъминоти барномави, ки барои сохтани зерсистема лозиманд Хулоса МУКАДИММА Дар давоми гузаронидани тачрибаомузии пеш аз дипломи...
  4070 Слова 17 Стр.
 • Истиклолият
  ------------------------------------------------- аризаи шахрвандро дар хусуси муайян намудани вазъи моддию ичтимоии у ва оилааш чихати таъин кардани чубронпулии барои пушонидани фаркияти хачми истифодаи кувваи барк ва гази табии хаматарафа дар асоси талаботи низомномаи дахлдор барраси ва...
  447 Слова 2 Стр.
 • Таърихи точикистон
  қадимулайём дар сарзамини ҳозираи Точикистон ва дигар чумҳуриҳои Осиёи Миёна сукунат доштанд. Соли 1980 дар вилояти Кўлоб, наздикии Ховалинг ҳангоми ҳафриёти археологй бозёфтҳое ба даст омаданд, ки далели ҳанўз ним миллион сол пеш дар замини Точикистон зиндагй кардани одамони ибтидой буданд. Дар кўҳсори...
  1953 Слова 8 Стр.