Звіт Про Проходження Практики В Школі Сочинения и курсовые работы

 • Звіт за педагогічну практику

  Звіт про педагогічну практику Студента Ткаченка Ярослава Юрійовича Факультету природничого 5 Курсу групи П-52 Місце проходження практики: Освітня установа (ОУ) : Адреса Строки проведення практики: 2010 р. Вид навчального закладу : Навчально-виховний комплекс Директор школи : Заступник директора по навчальній роботі : Заступник директора по виховній роботі : Учитель - предметник : (хімія); (інформатика) Класний керівник : Груповий...

  1015  Слова | 5  Стр.

 • Звіт про проходження пед. Практики

  Звіт про проходження педагогічної практики 1. ВСТУП В системі підготовки вчителя важливе місце належить педагогічній практиці. Вона є зв’язуючую ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх самостійною роботою в навчально-виховних закладах, надає досвід педагогічної діяльності. Педагогічна практика є обов’язковою для студентів практикантів ІV курсу, яка триває шість тижнів. В період проходженням педагогічної практики перед студентом практикантом стоїть головна мета- це узагальнення...

  3266  Слова | 14  Стр.

 • Отчет по практике в ресторане

  Отчет по практике ресторана РФ Введение 1.Основные цели, задачи и виды деятельности ресторана «З**отая Б**ара» 2.Основные технико-экономические показатели ресторана «З**отая Б**ара» 3.Организационно-технологические аспекты деятельности в ресторане «З**отая Б**ара» 4.Анализ обеспечения качества продукции и услуг -Анализ товарооборота -Анализ показателей по труду и заработной плате за отчетный период -Анализ издержек производства и обращения за отчетный период -Ценовая политика. Анализ финансового...

  4512  Слова | 19  Стр.

 • Отчет по практике

  Аналіз відвіданого уроку. В ході проходження педагогічної практики в сш № 4 мною було відвідано 5 уроків. Для останнього з них був складений наступний аналіз. Урок проходив 4 квітня 2001 року в 9 – А класі з предмету “Економічна географія України”. Викладач: ______________________________, стаж роботи ________, предмет – географія. Для проведення заняття клас повністю підготовлений, а саме: прибраний, провітрений, температура в класі згідно з вимогами, світловий режим в межах норми. ...

  1879  Слова | 8  Стр.

 • Отчет по практике турфирма

  ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор КНТЕУ А.А. Мазаракі «____» ____________2005р. Робоча програма комплексної бакалаврської практики для студентів професійного спрямування 6.050200 “Менеджмент організацій” варіативної компоненти 6.050200.04 “Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу” Київ 2005 Укладачі: Т.І.Ткаченко, канд.екон.наук, проф., С.В.Мельниченко, канд.екон...

  15371  Слова | 62  Стр.

 • Звіт з педагогічної практики

  ПВНЗ “ Хмельницький економічний університет “ Кафедра “Українознавства і культури” ЗВІТ З педагогічної практики на базі Теофіпольської ЗОШ I-III ст.. №2 Дата подачі “__”____2009р. Реєстраційний № __ Дата подачі “__”____2009р. Оцінка “___________” Виконала: студентка групи Ф-3.3 Пасько Світлана Вікторівна Керівники практики: Від ВУЗУ: Тарабан А.А Від ЗОШ: Шведа Т.П. Члени комісії: ______________________________________ ...

  8572  Слова | 35  Стр.

 • Практика

  навчальної роботи ____________Бондар О.Г. (підпис) (П.І.Б.) “___” ___________2007 р. Програма виробничої практики з дисципліни "Економічний аналіз" для студентів фаху 6.050100 "Облік і аудит Затверджено на засіданні від кафедри обліку і аудиту Голова ...

  996  Слова | 4  Стр.

 • Отчет о прохождении практики

  роботи _______________ Бондар О.Г. (підпис) (прізвище, ініціали) “_____” _____________ 2006 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ для студентів юридичного факультету Спеціальність: 6.060101 – Правознавство Ухвалено на засіданні науково-методичної ради факультету Протокол №1 від 28 серпня 2006 р. Журавльова Г.С. ...

  5916  Слова | 24  Стр.

 • Отчет о прохождении практики

  ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШЕНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ ім. Е.О. Дідоренка ПРОГРАМА виробничої практики студентів заочної форми навчання факультету Права ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка УЗГОДЖЕНО Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін М.І....

  2064  Слова | 9  Стр.

 • 2 курс, навчальна практика

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ КАФЕДРА МЕНДЖМЕНТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів іІ курсу на 2010 – 2011 н. р. Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» Напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ЧЕРКАСИ -2010 УКЛАДАЧІ: канд. іст. наук, доцент Русавська В.А канд. техн. наук, професор Кравчук Н.М. канд...

  3019  Слова | 13  Стр.

 • Навчальна технологічна практика

  ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут аграрної економіки і менеджменту НАВЧАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА (Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальностей 7.050.106 – облік і аудит АПВ, 7.050.107 – економіка підприємств, 7.050.202 – менеджмент організацій) Тернопіль Економічна думка 2005 Навчально-технологічна практика (Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальностей 7.050.106 – облік і аудит АПВ, 7...

  3038  Слова | 13  Стр.

 • Матеріали для проходження виробничої практики студентами окр «Спеціаліст», спеціальності «Міжнародна економіка»

  Матеріали для проходження виробничої практики студентами ОКР «СПЕЦІАЛІСТ», спеціальності «Міжнародна економіка» Виробнича практика є обов’язковим елементом підготовки фахівців з міжнародної економіки. Виробнича практика триває 4 тижні (з 15 листопада по 12 грудня 2010 року). Керівниками практики від Університету є керівники дипломних робіт, а від Бази практики – уповноважені особи та керівники підприємств та установ, що надають місце для проходження практики, про що видається відповідний наказ...

  534  Слова | 3  Стр.

 • Методичні вказівки до ознайомлювальної та технологічної практик

  НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Методичні вказівки до ознайомлювальної та технологічної практик освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” (для студентів спеціальності „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1404 - „Сфера обслуговування”) Харків – ХНАМГ – 2007 Методичні вказівки до ознайомлювальної та технологічної практик освітньо кваліфікаційного рівня «бакалавр» (для студентів спеціальності «Готельно- ресторанна справа» галузі знань 1404 – «Сфера...

  5716  Слова | 23  Стр.

 • Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів v курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”

  планування в АПК Методичні рекомендації З педагогічної практики для студентів V курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства” Затверджено на засіданні кафедри економіки, організації і планування в АПК Протокол № Від «___» _________19___р. Тернопіль 2000р. Укладачі : Дудар Л. І. – старший викладач Відповідальний за випуск: Дусановський Степан Львович. д.е.н., професор. І. Мета і завдання педагогічної практики. Педагогічна практика для студентів спеціальності 07.050107 “Економіка підприємства”...

  999  Слова | 4  Стр.

 • Звіт з технологічної практики за спеціальностю финанси та кредит

  “ ” р. ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050100 “Фінанси” ДЕННОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ Ірпінь – 2009 Програма практики складена згідно розпорядження ДПА України № 219 від 19.12.1999 «Про виробничу практику студентів», затвердженої в 2001 році, та положення про організацію практики студентів НУДПСУ, затвердженого наказом №960 від 31.10.06. Автори: ...

  8425  Слова | 34  Стр.

 • Програма з виробничої практики методичні вказівки студентів бакалаврської підготовки за напрямком 0804 – „комп’ютерні науки” спеціал

  Міністерство освіти і науки України ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут комп’ютерних систем ПРОГРАМА З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПРАКТИКИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ студентів бакалаврської підготовки за напрямком 0804 – „Комп’ютерні науки” спеціальність 7.080401 - „Інформаційні управляючі системи та технології” ...

  3652  Слова | 15  Стр.

 • Методическое указание по преддипломной практике

  ВКАЗІВКИ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів спеціальності 7.090211 Затверджено на засіданні кафедри автомобільного транспорту Протокол № 10 від 21.05.05 Одеса ОДПУ 2005 Методичні вказівки з переддипломної практики для студентів спеціальності 7.090211 / Уклад.: Максимов В.Г., Чабан С.Г., Ковра О.В. – Одеса: ОДПУ, 2005 – 12с. Укладачі: В.Г.Максимов, С.Г.Чабан, кандидати техн.наук, доценти О.В.Ковра, ст.викл. 1.МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ Переддипломна практика проводиться з метою оволодіння...

  1927  Слова | 8  Стр.

 • Звіт

  У період з 29 листопада по 11 грудня 2010 року я проходила педагогічну практику на базі ___________________________________________________, в 9 та 10 класах. Технічне обладнання школи-ліцею знаходиться на середньому рівні, в кабінеті інформатики присутні дев’ять комп’ютерів, забезпечення літературою школярів 9 класів проведено повністю, підручників для 10 класу в школі поки що немає. Основними цілями проходження практики були: – закріплення на практиці теоретичних знань по педагогіці; ...

  8360  Слова | 34  Стр.

 • Дневник практики в банке

  (підпис призвіще) ______________200__р. Календарний план проходження практики студентом Рой Наталья Миколаївна яка навчається в Українському Фінансовому Економічному Інституті по спеціальності “Фінанси” в ЗАО “Албфа Банк” з “05” лютого 2001р. по “16” квітня 2001р. N/n Питання, які вичає студент згідно з програмою практики Кількість робочих днів З якого по яке число 1 2 3 4 1. Проходження інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з робочим місцем 5 5,02,2001-9,02,2001 ...

  906  Слова | 4  Стр.

 • Ua звіт про проходження виробничої практики

  ЗВІТ про проходження виробничої практики План 1. Вступ. 2. Характеристика від бази практики: а) вид діяльності; б) організаційна структура підприємства; в) наявність і характеристика комп’ютерної техніки. 3. Участь студента – практиканта у практичній діяльності установи. 4. Висновок. Слово “комп’ютер” означає обчислювач, тобто пристрій для обчислень. Це пов’язано з тим, що перші комп’ютери створювались лише для обчислень. Сучасні комп’ютери...

  602  Слова | 3  Стр.

 • звіт підготовлений за підсумками виробничої практики

  Введення Цей звіт підготовлений за підсумками виробничої практики, яка проходила у Нікопольському відділенні № 4 ВАТ АКБ "Капітал" в місті Нікополі у період з 22 червня 2015 року по 10 липня 2015 року. Проходження виробничої практики є дуже важливим для кожного студента, оскільки вона дозволяє застосувати теоретичні знання, отримані в ході навчання у виробничому середовищі. Основними завданнями виробничої практики є: збір нормативно-довідкових, інформаційних, звітних статистичних...

  976  Слова | 4  Стр.

 • Отчет по практике

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРАКТИКУ Студент_____________________________________________________ _____ (прізвище, ім`я, по батькові) |направляється на | |практику | | |(вид практики) | | |в місто | |на | | | | ...

  514  Слова | 3  Стр.

 • Бланк - щоденник практики

  вищого навчального закладу) ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ студента________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) факультет______________________________________________ курс ________________,група_____________________________ спеціальність___________________________________________ (номер, назва) _______________________________________________________ РОЗПОРЯДЖЕННЯ НА ПРАКТИКУ Студент_____________________________________________________ ...

  592  Слова | 3  Стр.

 • Отчёт о практике

  МІНІТЕРТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ТА УПРАВЛІННЯ Звіт про практику Виконали: студенти 3 курсу Акулова Олена Ігнатенко Катерина Куропятнік Андрій м. Запорожжя 2009р Ми З 02.02. по 14.02. 2009. проходили навчальну практику в кримінально-виконавчій інспекції Запорізького району Управління державного департаменту з виконання покарань в Запорізькій області. Метою практики було: 1. Ознайомитись із організаційною структурою Управління. 2. Правовими...

  1483  Слова | 6  Стр.

 • 1231234214

  ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ Звіт про проходження педагогічної практики Студент :ОЕФ,5 групи, Кузьменко І.М. _______________ Керівник від бази практики : Янович О.А. ...

  5885  Слова | 24  Стр.

 • Практика

  УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Інформаційних систем в менеджменті» ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ Студенткою групи ОІ-071 Коляда О. С Керівник практики Від підприємства: _________________________________________ _______________ (ПІБ, посада, організація) (підпис) М.П. Керівник практики від кафедри: __________________________________________ _______________ (ПІБ, посада) (підпис) Звіт захищений з оцінкою ______________________ (прописом) ...

  2964  Слова | 12  Стр.

 • Звіт про проходження практики з електроніки та схемотехніки спеціальності експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень

  ЗВІТ про проходження практики з електроніки та схемотехніки спеціальності експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень ПЛАН 1. Вступ 2. Відомості про базу практики. 2.1.характер діяльності; 2.2.аналіз наявної комп’ютерної техніки. 2.3.сфери використання комп’ютерної техніки. 3. Виконання індивідуального завдання. 3.1. загальні відомості про пристрій; будова і принцип дії приладу; графічна частина; організація робочого місця; основні вимоги до виконання електромонтажних...

  5097  Слова | 21  Стр.

 • Документы

  Голова Харківського театрального товариства (підпис) В.М.Шестопалов ЗАПРОШЕННЯ Глибокошановна Маріє Степанівно! 14 квітня 2008 р. Вашій школі виповнюється 100 років. Уклінно запрошуємо Вас, дорога наша Вчителько, на святкування, яке розпочнеться о 16.00 у малій залі Харківського театру опери та балету ім.М.Лисенка. Ваш ряд 3, місце 17. ...

  2897  Слова | 12  Стр.

 • Щоденник виконаної роботи під час проходження практики на дпдг «Еліта» в період з 30.06.08 по 30.08.08

  Проводив контрольне зважування тварин. | | 27.08.08 | Проводив промивання шлунку хворій тварині разом з ветлікарем | | 28.08.08 | Випасав худобу. | | 29.08.08 | Підбиття підсумків практики. Узагальнення виконаної роботи. | | 30.08.08 | Оформляв звіт та відповідні документи з практики. Від’їзд з практики | | Головний зоотехнік Скидан Г.В. ____________ Міністерство аграрної політики України Миколаївський державний...

  604  Слова | 3  Стр.

 • Отчёт по практике в банке

  Е…………………………………………………………………………..40 ВСТУП Я, студент четвертого курсу Донецького Національного Університету, поступи для проходження навчальної практики в Макіївське відділення «Дельта Банка». Метою практики є подальше поглиблення теоретичних знань отриманих в навчальному закладі та закріплення практичних навичок шляхом виконання функцій окремих спеціалістів. Так, як я проходжу практику в банку, то я повинен ознайомитись з законодавчими актами,структурою державних органів,що регулюють ринки цінних...

  6189  Слова | 25  Стр.

 • виробнича практика

  ПІДСУМКИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 4, 5 КУРСІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ Литвинова В.В., Хохленкова Н.В. ЦРА № 78, г. Старобельск, кафедра технологии лекарств «Знание - не инертный, пассивный посетитель, приходящий к нам хотим мы этого или нет; его нужно искать, прежде чем оно будет нашим; оно результат большой работы и потому большой жертвы». Генри Томас Бокль Лекарства насчитывают столь же многолетнюю историю, как и врачевание в современном...

  15145  Слова | 61  Стр.

 • Звіт про проходження практики в ресторані

  Міністерство освіти на науки України Східноєвропейський університет економіки та менеджменту Кафедра туризму Звіт про проходження практики Студенткою: Довгополою С.О. на підприємстві «АГП ЧП Горская» за період з 23.06.200 до 20.07.2008р. Звіт рекомендують до захисту керівники практики від кафедри: ст.викладач Тетеря Л.М від підприємства: керівник Горська Г.Г Черкаси, 2008 Зміст Вступ…………………………………….................................................................3 1. Організаційно-управлінська...

  6082  Слова | 25  Стр.

 • Отчет практики в суде

  Название универа кафедра права Звіт про виконання індивідуального завдання та програми правової практики студенткою Х курсу групи ХХХ ИФО в Голосіївському районному суді м. Києва. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на три гілки влади: законодавчу, виконавчу та судову. Органи судової влади здійснюють свої повноваження виключно на підставах та відповідно до Конституції України та законів України. Судова влада реалізуються шляхом здійснення правосуддя у формі...

  2399  Слова | 10  Стр.

 • Звіт про проходження виробничої практики

  курсу денної форми навчання спеціальності "Банківська справа" Звіт про проходження виробничої практики на базі Ужгородського головного відділення КБ «Приватбанк» Керівник практики: доц. Допущено до захисту: Дата “____”___________2009 р. Звіт захищено “____”____________2009 р. з оцінкою “____________” Підписи членів комісії ___________________________________ Ужгород - 2010 Зміст ...

  4581  Слова | 19  Стр.

 • Звіт про виробничу практику

  Звіт про виробничу практику студентки II курса спеціальності дизайн ДЗ-49 З 07.02.2011 до 25.02.2011 я проходила практику у якості помічника дизайнера на підприємстві «Об’єктив».Фірма займається оформленням жилих приміщень, облаштуванням квартир та офісів, проектуванням та декоруванням інтер’єру. Основними завданнями практики є: Знайомство з роботою підприємства та його різних виробничих ланок. Вивчення прийнятих на підприємстві методів роботи відповідно до майбутньої спеціальності...

  1033  Слова | 5  Стр.

 • Звіт

  Вступ З 06 грудня 2010 року по 25 грудня 2010 року я проходила практику в Дарницькому відділенні ПАТ “Укрсоцбанк” м. Києва. У своїй діяльності банк керується Конституцією України, Законами України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, "Про господарські товариства". Стаття 4 Закону України “Про банки і банківську діяльність” зазначає, що банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій ...

  4954  Слова | 20  Стр.

 • Рекомендації щодо підготовки документації з педагогічної практики

  педагогічної практики Перелік документів для здачі методисту з педагогіки: 1. Методична розробка виховного заходу з педагогіки (у старших класах тематика – самовиховання). 2. Психолого-педагогічна характеристика на учня (4 курс)/ учнівського колективу (5 курсу). 3. Щоденник педагогічних спостережень. 4. Індивідуальний план навчально-виховної роботи. - У разі відсутності певного документу, педагогічна практика не зараховується. - Протягом першого тижня (пасивної практики) практиканти зобов’язані...

  992  Слова | 4  Стр.

 • Производственная психологическая практика

  згодні з даним твердженням, то Ви  вже самі потребуєте лікування. Лікарі та психологи називають цей стан співзалежністю. 93% батьків наркоманів (особливо – матерів), які не пройшли курс психотерапії чи тренінгових груп під керівництвом психолога-практика, страждають від співзалежності. Детальніше про це  Ви можете дізнатися на заняттях із психологом  в центрі. Тут мені хотілося б дати головну практичну рекомендацію щодо побудови нормальних сімейних стосунків. Безумовно, не можна не бачити  страждань...

  23855  Слова | 96  Стр.

 • Охрана труда из отчета по практике

  РЕЦЕНЗІЯ на звіт про проходження практики студентa юридичного факультету групи ПСГ-51, V курсу Національного університету державної податково служби України Зубачевського Вадима Сергійовича за період проходження практики у Державній виконавчій службі в місті Ірпінь, з 25.10.2010 по 31.12.2010 року Оцінка за зміст................................................. Оцінка за оформлення..................................... Оцінка за розділ з охорони праці................... Оцінка...

  3608  Слова | 15  Стр.

 • Практика ПП октан

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ Донецький Інженерно-економічний коледж ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Тема: «Запаси підприємства» Виконав: ст. гр. ОА-04б Керівник з підприємства: ...

  5972  Слова | 24  Стр.

 • Отчет с практики

  Економічний факультет Кафедра маркетингу та менеджменту Звіт про проходження виробничої практики з менеджменту Приватне науково-виробниче підприємство “СИНАПС” Виконав: Студент IV курсу Економічного факультету Каніболоцький Євген Групи № 45 Михайлович Керівник практики від кафедри економічної теорії та управління ...

  1857  Слова | 8  Стр.

 • Практика в упф

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Спеціальність: „Соціальна робота” Навчальна практика з питань соціальної роботи в Управлінні Пенсійного фонду України в Роменському районі Технічний звіт НП.СР.00.01.ТЗ Перевірив: Виконала: викладач студентка гр. С-3-1 _______( ) _______( ) „__” ______2010 р. „__” ______ 2010р. 2010 рік Зміст Вступ.................................................................

  4806  Слова | 20  Стр.

 • Характеристика практики в банке

  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЕКОНОМІКО – ПРАВОВИЙ ТЕХНІКУМ ПРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗВІТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентки 3 курсу групи КФ-31 спеціальності „ФІНАНСИ ” ВОНЕНКО АЛІНИ МИКОЛАЇВНИ Місце проходження практики – Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" Термін проходження практики – з 14 травня по 24 червня 2007 року Керівники практики: від технікуму від банку ...

  7416  Слова | 30  Стр.

 • Виробнича практика

  Додатки………………………………………………………………………………21 ВСТУП Згідно з законом України “Про освіту” обов’язковою складовою освітньо-професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти є практична підготовка. Відповідно виробнича практика є невід’ємною складовою практичної підготовки фахівця з менеджменту. Метою проходження практики на підприємстві є формування у студентів професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах , на базі знань набутих під час навчання...

  2779  Слова | 12  Стр.

 • Про проходження виробничої (науково-педагогічної) практики студента

  менеджменту Кафедра обліку та аналізу ЗВІТ про проходження виробничої (науково-педагогічної) практики студента (прізвище, ім’я, по батькові) курс група Термін практики Початок Закінчення Місце практики Підприємство Звіт перевірено: Керівник практики від підприємства Дата « » ...

  15022  Слова | 61  Стр.

 • Отчет по практике

  ЗВІТ Про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” (назва підприємства) План. Вступ. 1.Загальна характеристика підприємства: 1. Характеристика Товариства з Обмеженою Відповідальністю “Брокер”; 2. Характеристика трудових ресурсів установи; 3. Характеристика фінансового стану установи. 2.Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності: 2.1 Розділи та їх роль у класифікації товарів. 2.2 Рівні класифікації. 2.3 Примітки і пояснення. 2.4 Правила...

  4544  Слова | 19  Стр.

 • Звіт з практики

  Звіт з проходження практики у готелі Hyatt Зміст Вступ…………………………………………………………....3-4 1.Теоритичні аспекти шляхи вдосконалення технологія прийому і розміщення туристів в підприємствах готельного господарства………………......................................................5-17 2.Характеристика готелю «Hyatt Regency Kyiv»………………18-33 3.Аналіз шляхів вдосконалення технології прийому і розміщення туристів в готелі „ Hyatt Regency Kyiv ”………………………..34-42 4.Резерви вдосконалення готелю „ Hyatt Regency...

  7579  Слова | 31  Стр.

 • Отчет по практике

  підприємства……………………………………… 7 3. Організація та аналіз логістичної діяльності на підприємстві……… 19 4. Індивідуальне завдання………………………………………………….24 ВИСНОВОК ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Місцем проходження переддипломної практики є ТОВ «Транс-Сервіс». Метою проходження практики є: поглиблення там закріплення теоретичних знань і набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи у сферах управлінської та планово-економічної діяльності підприємства; опанування управління логістичними...

  4642  Слова | 19  Стр.

 • Отчет о практике в продовольственном магазине

  виробничу практику в магазині „Садочек” який знаходиться за адресою місто Запорожжя, вул.Патриотична, 54 В. Мета практики: вивчення загальних принципів функціонування організацій і установ по управлінню працею і регулюванню соціально-трудових відносин, служб зайнятості; принципів організації роботи служб і підрозділів, що займаються питаннями підбору, розстановки і обліку персоналу, а також аналізу документації, що забезпечує діяльність вказаних служб. Завдання практики : - формування...

  9591  Слова | 39  Стр.

 • Мультимедия

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ЕКОНОМІКИ КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів 5 курсу напряму підготовки 7.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» спеціалізації “Менеджмент інформаційно-комп’ютерних систем” на 2010-2011 навчальний рік КИЇВ – 2010 Укладачі: Чайковська О.А., кандидат педагогічних наук, доцент; Хрущ М.С., аспірант ...

  2901  Слова | 12  Стр.

 • Отчет по практике на строительном предприятии МУП «Теплоэнерго»

  державний технічний університет будівництва та архітектури кафедра економіки ЗВІТ Про проходження переддипломної практики на КП “Виробничо-технологічне підприємство “ВОДА” зі спеціальності : “Економіка підприємства” Виконав: ст. гр. ЕП-51 Синявський В.В. Керівник практики від університету: Сімех Ю.А. Керівник практики від підприємства: Маслакова Т.І. Харків – 2007 Зміст 1.Характеристика...

  11304  Слова | 46  Стр.

 • Отчет о практике

  використовувати документи. Отже, форми бухгалтерського обліку постійно удосконалюються. Це зумовлено загальним розвитком народного господарства, ускладненням економічних відносин, зростанням обсягу інформації, що підлягає обліку, удосконаленням практики самого обліку, а також впровадженням високопродуктивної обчислювальної техніки для механізації й автоматизації обчислювальних робіт. Прогресивною вважається така форма обліку, яка на основі впровадження обчислювальної техніки забезпечує своєчасне...

  14895  Слова | 60  Стр.

 • Звіт по проходженню практики в ресторані

  Міністерство культури і туризму України Київський національний університет культури і мистецтв Кафедра готельно-ресторанного бізнесу Звіт про проходження практики у ресторані «Батьківська хата» Виконала: студентка V курсу групи МГБ-55м Олександра ...

  5024  Слова | 21  Стр.

 • Отчёт по практике

  ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ КАФЕДРА «ФІНАНСИ» ЗВІТ про проходження ознайомчої практики на ПАТ «НКМЗ» Виконав студент групи Ф-09-1 Керівник практики від ДДМА Захищено звіт «_____» ____________ 2011 р. з оцінкою ________________ Краматорськ, 2011 р. СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………………………...3 1 Характеристика базы практики……………………………………...................4 1.1 ПАО «Новокраматорский машиностроительный...

  7133  Слова | 29  Стр.

 • Отчет по практике прграммиста в теплосети

  до покращення менеджменту підприємства 41 ВИСНОВКИ 47 Перелік використаних джерел 49 ДОДАТКИ 51 ВСТУП Основною метою проходження виробничої практики є закріплення й поглиблення знань, отриманих під час навчання в університеті, придбання практичних навичок роботи зі спеціальності в умовах переходу підприємства до ринкових відносин. Завдання практики: - вивчення й аналіз всіх видів діяльності підприємства в умовах переходу до ринкової економіки; - ознайомлення зі змістом...

  8724  Слова | 35  Стр.

 • Ххххххххххххххххххх

  НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР «Новітні перукарські технології,нігтьовий дизайн та візаж» ЗАТВЕРДЖУЮ: Директор ЛВПУ СП ________Н.М.Макєєва ПРОГРАМА виробничої практики (стажування на виробництві) для слухачів курсів підвищення (підтвердження) кваліфікації з професії «Перукар ( перукар – модельєр)». Розглянуто та схвалено на засіданні МК Протокол № ___ від ______ ...

  1776  Слова | 8  Стр.

 • Дневник

  БІЗНЕСУ ШОДЕННИК ПРАКТИКИ Студент __________________________________________________________ Курс _______ Група ______ Напрям підготовки «_____________________________________________» Спеціальність «__________________________________________________» Спеціалізація «___________________________________________________» м. Херсон Під час практики студент зобов’язаний виконувати: — завдання, передбачені програмою практики; — доручену йому роботу і вказівки керівника практики від факультету...

  586  Слова | 3  Стр.

 • Звіт з проходження практики

  ...........40 Додатки Вступ Я проходила виробничу практику на ДП АТ «Київхліб» Хлібокомбінаті №2. Метою і завданням практики є зміцнення теоретичних знань студентів, набуття практичних навичок у галузі економіки, менеджменту, маркетингу, організації і планування господарської діяльності підприємств харчової промисловості, а також з питань організації, технічного нормування й оплати праці, бухгалтерського обліку. Практика сприяє формуванню професійних умінь і навичок для прийняття...

  12124  Слова | 49  Стр.

 • Lbgkjv

  національний університет ім. Олеся Гончара Факультет психології Кафедра соціальної психології та психології управління ЗВІТ про проходження переддипломної практики Виконавець - студент гр. ДС-10с-1з ____________ /Шитікова О.О./ “26” лютого 2010 р. підпис Керівник практики від організації директор ____________ /Ситник О.І./ “26” лютого 2010 р. підпис ...

  1677  Слова | 7  Стр.

 • Дизайн интерьера

  Змн. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 1 ВПДЗ.1207016.00.00 ПЗ Розроб. ТашкаеєваО.О. Перевір. ДмитришинаА.М, Реценз. Н. Контр. Затверд. Звіт про виробничу практику Літ. Акрушів 24 ХНУ кафедра дизайну ЗМІСТ Вступ 1. Характеристика підприємства……………………………………...4 2. Характеристика роботи виробничих ділянок……………………..6 3. Виробничі обов’язки дизайнера на підприємстві…………………8 4. Виконання виробничого завдання ………………………………...13 Висновки…………………………………………………………...

  4256  Слова | 18  Стр.

tracking img