123321

  • 27 марта 2011 г.
  • 24725 Слова
ЗМІСТ
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1 7
Теоретико-методологічні аспекти стратегічного управління підприємством 7
1.1 Поняття та сутність стратегічного управління 7
1.2 Методика проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства 16
1.3 Розробка стратегій функціональних підсистем 23
РОЗДІЛ 2 29
АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ВАТ “ХОРЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” 29
2.1 Загальна характеристикавиробничо-господарської діяльності підприємства ВАТ “Хорльський молокозавод” 29
2.2 Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством 43
РОЗДІЛ 3 55
ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ВАТ ”ХОРЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД” 55
3.1. Напрями виправлення недоліків в здійсненні процесу стратегічного управління підприємтсвом ВАТ”Хорльський молокозавод” 55
3.2 Стратегії розвитку ВАТ “Хорльський молокозавод” на перспективу 60
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 68
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 71

ВСТУП

Актуальність теми. Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвитку економіки України є створення умов ефективного і динамічного переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливою є реорганізація надмірної концентрації і монополізаціївиробництва, удосконалювання організаційних і структурних відносин, перегляд застарілих командних економічних зв'язків і методів керування.
У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямованих на споживача, і кінцевий результат – прибуток.
Стратегія підприємства є основою стратегічного планування, за допомогою якого напідприємстві зважується комплекс проблем, пов’язаних з цілеспрямованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, впровадженням і використанням нових технологій, розвитку маркетингу, удосконалюванням структури керування підприємством, своєчасною і якісною підготовкою і перепідготовкою кадрів.
Стратегічне управління - це процес розробки стратегій і управління організацією дляуспішної її реалізації. Організації і керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрямок, в якому вони хочуть рухатися. Не дивлячись на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре і прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрямок, в якому вони повинні рухатися, щобвирішувати ці проблеми.
Стратегічне управління здійснюється в контексті місії організації, і його фундаментальна задача полягає в тому, щоб забезпечити взаємозв’язок місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища. Стратегічне управління стосується й цілей, і засобів. В площині цілей воно вимальовує загальні контури майбутнього організації; в якості засобів - показує, як цяціль повинна досягатися. Отже, стратегічне управління - це прогнозне управління, пов’язане з розробкою і концептуалізацією уявлень про те, куди прямує організація. Стратегічне управління повинне суміщатися з практикою поточного управління. Завжди необхідно пам’ятати, що стратегія це засіб для створення додаткової вартості.
Під впливом процесів реформування економіки в Україні поступово складаєтьсянова фінансова система, яка включає в себе різноманітні фінансові відносини, пов’язані з утворенням і використанням грошових ресурсів, а також сукупність фінансових установ країни.
Враховуючи, що за нинішніх умов фінанси розширили межі свого впливу, усе більш актуальним стає завдання розробки методів і прийомів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів, інвестування коштів в активи чипроекти, що забезпечують доходи за допустимого ризику.
Процес стратегічного управління підприємством досліджувало багато вiтчизняних і зарубiжних вчених-економiстiв, зокрема: Ансофф І., Скібіцький О.М., Василенко В.О., Шершньова З.Є., Нємцов В.Д., Забродська Л.Д., Міщенко А.П., Мізюк Б.М., Пономаренко В.С.
Проте в зазначених працях, на мій погляд...
tracking img