Blal

  • 20 марта 2011 г.
  • 1107 Слова
-e

i Gépszerkezettonés Bjzt onsőgtechnkoi í

BónkiDonótGépész és Bjztonsógt echníkoi Mérnöki Kor Tntézet

Budopestí zakj F őisko|o Műs

Görd ülőcsapágy méretezés
(2.feladat)

Készítette: Ivanícs Attila 2oo7 olctóber

(EAwuzK)

4.

Bánki Donát Gépészmérnöki Kar Gépszerkezettani ésBiztonságtechnikai lntézet
V!. GÉPELEMEKfeladat

BudapestiMűszakiFőisko|aruev:..t-u..{{n**l.'.$ll*|*...'. NEPTUN uoa:.?#Wilr.{....... Sorszá ^.lI,.

l

/!l t ,

alapján TervezzemegaZ (V. Gépe|emek feladathoz) adottterhe|ési modell tenge|y a sorszámaáltalkije|ö|t megfele|ő műszakiadatoknak gö rdü lőcs apágyazásúkivitelét. részei: A feladat 1, Alakítsa a terhelési ki model|alapjánmeghatározott tengelycsapágyazásikörnyezetét a gördÜlőcsapágyak csapágyak számítását. megfogásához.Készítse a vá|asztott el gördÜlócsapágy-házakatmegfogási helyekre. 2. Vá|asszon, tervezzen itl' a Haszná|jon összeállítási ra1zátceruzáva|. 3. Készítse a vezető csapágyazás szerkesztett e| (tintáva| kÜlön darabjegyzéket kitö|tve)! 4, Készítse a csapágyházműhe|yrajzátceruzáva|. e| . A gyakor|atvezető egyéb megjegyzése:. Műszaki adatok: (foIytatás)
N (méretsorsz.) 21 22 23 24 25
zo

L1 mm
JJU

L2 mm90 100 110 120 130
140

F1 KN

F2 KN
AA

F3 KN

P KW
o

n 1ls
I

T KO
'lna

Anyag

E295 E335 E295

ezer üóra 24
zo

Lt1

430 530
570

0,6
6
n7

1.2
I
v
4A

293 307
lz

28
zv
zz

0,8
I
o

298

c35
E295

640
oou

0,9
I

11

16

308 300 3'10
295
Jlz

1^

15 19 24
ÁE

16
z+

c45
E295 s275 E335 s355

24
16 18

27 28
ZY720
750

150 160
170 180 190

10 12
1a 4A

1.1
19
42


I,O

24
48 48
a

800
850

1,6
1,5

20
zz
2.7

30 31

293 297

950

14

2,2

l,I

s275

Beadásihatáridő: hét 5.

gyakorlatvezető

=€ Ln=eLÜw,^-aGLn P=;F4U/ ía'>Íw

Lt=*€ ^ ^oror+€ ^ n=t!Zt: +n{^
ilCkf)=l1uaM k!:Vko: L& R = A$kN4Ux>u A ta3tLyttnyyas2}í L=
)iek|)=G@M Fj= LH =L+(zerúzenőrcn cbr,k, zrők A reoke,ő ,az iqénlbeue{teL; a Le[nqll& ós ,.' , a at,b rs,rl,Iyaz,rsck eJ tlL^ért3e., l- es {eL c}. an,,i ; r t,w habárousra ütkuoiLbek.

fi-Bia*/+{N
. v{jeuük. az clLe"t^őrz-ist eL
QLcnoS . cs tnínclk1L y.,,i{yc,tc^s

q t,ltl5yobb Lerl,el'e* Yl,,eLB yl,^l'bc,n 1Ltért t.YrL ^ y.lontrr^

& A. r3ysterűsq a kannyí sudÁtt,ős.{j {r,]ekűen

esapfuy. zg A vál"as.ffiL{on,iyybeeL8Ínen3urgófios b=34*^ ?AGLLL43-E5K c):Cs^^ D-,lLb^^
(uirD L=OlLv C =/+3Ü0oN
C,=!OSffi) [,r[r^d

-4-

L LLLenővtő stt^*l,.Lá',
h, F : TZ3S,5?^/ /raot,dLrs| )L:o,uet(e

A

í-ii

.,

= F* Grnu loxiáLis l
,/

V=4 ,^kűl-ső 3yűrűnen1 for"S I .Y ^ Y=L-,KL iqV LSomt^ WheLcs:
-tt)r

Tr il

(,c:aN4c.W& = *L,(L. ? :V'f7 nY A =gLT315vp
ELet*,artaw, = akncíL trlf bu's.í'esaynáy

LvwtLLiő ksra

Uu,,.,őru,

\É #

|

./ac _ n = 3qfi,L+ = o r. ( nQ rlorsh ?.cecLr*-?s ffi

nittlcs Le^n,Leh.&ős\bőv[beL{.k#,arLa,,nrc*1cle ri suük5" L !a>K é/g -po./

Á,,.*,Ml^
-L-

-J

\ c-) \ ö {\) .\ .\ \
($

LE h. +-)ft tr\ {*
(.P ft"

\
I TD

rn -t m r

: LF
CN
N

\

\->

\

F) \

nr
a (/) 3
-'t-'

O -J)

I/) c)

(rs

&
a
\

9
F
(Y r+r't- .ls'. c1-.- (-

{2 É

ev
P .l

f

Ns

L N

bB t)=
3

s)

CP T)
í-s. I/,^

s-o 5
J R,
($

v\ (\, Oi tf' c S d- .tr '-\ I
(\
Or
ft

c 7( !r!
c-\, t' E .s, a
J..

rfo\

3*
sWt

öt
t,

.s, S) l-|-. .+) 5 c) - : [* s _' ,s.

F
S{

s

o-\ 9 Or A
J.

3 rn

Or S* c\ s \ -c (\

r (\
'\ 9\ tt

J

s \

S: (\ (
c: .{

s Í"\

ít.

5-

s'.s_ tril, F + F'.' r
t7,
L,

rn z. rn rn
N

:T I -c-

n'l

x CJ:
\

I

n
r.
t'R
C-'

s

(:

x
F

s

rn (n

Rr D^,
e.

(--

>!

N

I

Tn

F
h'
(c cl G, 5 R \ 5 (\i 5 ;F' c\.(\ t \ {.^' ls (-

,cQr -Í

-

la S

$r
\

s
a- R
É

N
O

fQ

d^' \<
\ l,1

G.. s

q

N

.\

gI
q?

s c\

R

F -iJ

-1

--t TN 7)...
tracking img