Cds cdff gfg fdg

  • 06 янв. 2011 г.
  • 4482 Слова
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету
Міністрів України
від 1 серпня 1992 р. № 442

ПОРЯДОК
проведення атестації робочих місць за
умовами праці

ЗМІСТ

П О С Т А Н О В А

ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

П О С Т АН О В А

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 1 серпня 1992 р. № 442

Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (додається).
2. Установити, що відповіднодо статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" пенсії за віком на пільгових умовах за списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професійта посад залежно від умов праці, призначаються за результатами атестації робочих місць.
Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями також для здійснення пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством.
3. Керівникам підприємств та організацій незалежно від форм власності й господарювання провести атестацію робочих місць, визначити заїї результатами перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням та ознайомити з ним трудящих.
4. Міністерству праці разом з Міністерством охорони здоров'я розробити у місячний строк методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці.
Надати Міністерству праці право давати роз'яснення щодо порядкуатестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров'я здійснювати методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки умов праці.

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету
Міністрів України
від 1 серпня1992 р. № 442

ПОРЯДОК

проведення атестації робочих місць за

умовами праці

1. Атестація робочих місць за умовами праці (надалі - атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничихфакторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
2. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.
3.Атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.
4. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.
Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю установ...
tracking img