Dogmar

  • 19 дек. 2012 г.
  • 6854 Слова
БАЛТИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
Программа «Правоведение»
2 курс, дневное отделение
студент Вячеслав Будяков
№ BSA RI8A540

Подпись студента________________

Курсовая работа


Уголовно-правовые аспекты убийств, совершенных при особо отягчающих обстоятельствахОценка___________________________ Г. Белых

Рига 2010
Аннотация


Целью работыявляется анализ уголовно-правовых аспектов убийств, совершенных при особо отягчающих обстоятельствах.
Объектом работы является убийство.
Предметом работы выступает убийство, совершенное при особо отягчающих обстоятельствах.
Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:
1. Охарактеризовать сущность преступного деяния против жизни.
2. Дать характеристикусущности преступного деяния – убийства, совершенного при особо отягчающих обстоятельствах.
3. Проанализировать особенности квалификации убийства, совершенного при особо отягчающих обстоятельствах.
4. Сравнить положения об убийстве, совершенном при особо отягчающих обстоятельствах по законодательствам Европейских государств
Методы исследования: сравнительно-правовой,формально-юридический, теоретический анализ литературы, изучение монографических публикаций и статей.
В ходе разработки курсовой работы использованы нормативные акты, юридическая литература, публицистика, материалы судебной практики и данные статистики.
Ключевые слова: уголовное наказание, отягчающие обстоятельства, умышленное убийство, преступное деяние.
Abstract


The object of the work is a murder.The subject of the work is a murder committed under aggravating circumstances. The objective of the work is an analysis of penal aspects of murders committed under aggravating circumstances. The following tasks are assigned to achieve the objective of the work:
1. To define essence of a criminal action against a life.
2. To define essence of a criminal action – a murder committedunder aggravating circumstances.
3. To analyze features of a qualification of a murder committed under aggravating circumstances.
4. To compare standing orders about a murder committed under aggravating circumstances under the applicable law of the European states.
The methods of the research: rather-legal, technical, theoretical study of is formal-legal, theoreticalanalysis of literature, analysis of monographic publications and articles.
In the Paper the author has used normative acts, literature relating to the law, publicistic literature, case law materials and statistical data.
Keys words: criminal punishment, aggravating circumstances, killing with intent, act of crime.
Anotācija


Darba objekts ir slepkavība. Darba priekšmetāuzstājas slepkavība, kas tika izdarītā sevišķi pastiprinošos apstākļos. Darba mērķis ir analizēt kriminālo aspektu slepkavību, kas tika izdarītā sevišķi pastiprinošos apstākļos. Lai sasniegtu šo mērķi ir šādi uzdevumi:
1. Raksturot noziedzīgu nodarījumu būtību pret dzīvi.
2. Raksturot noziegumu nodarījumu būtību - slepkavību, kas tika izdarīta sevišķi pastiprinošos apstākļos.
3.Analizēt kvalifikācijas slepkavības īpatnības, kas tika izdarīti sevišķi pastiprinošos apstākļos.
4. Salīdzināt tiesibu aktus par slepkavību, kas tika izdarītā sevišķi pastiprinošos apstākļos, ar Eiropas valstis likumdošanu.
Pētījuma metodes: salīdzinošo-tiesiskais, formāli-juridisks, literatūras teorētiskā analīze, monogrāfiskus publikācijas un rakstus izpēte.
Kursa darbaizstrādes gaitā izmantoti normatīvie akti, juridiskā literatūra, publicistika, tiesu prakses materiāli un statistikas dati.
Atslēgas vārdi : kriminālsods, pastiprinoši apstākļi, tīša nogalināšana, noziedzīgs nodarījums.Содержание

Введение...............................................................................................................6
1....
tracking img