Ghjkahf;wqohgqebghewgbvfsaeqgv

  • 15 марта 2011 г.
  • 64417 Слова
Національний університет державної податкової служби України

На правах рукопису

УДК 347:339.746 (477)

ІСКОРОСТЕНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наукНауковий керівник
доктор юридичних наук,
професор
Савченко Леся Анатоліївна

Ірпінь–2008

ЗМІСТ
ВСТУП…………………….………………….…………………………………………...3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади валютного публічного права України………………………………………….……………………..………………...10
1.1. Особливості механізму публічно-правового регулювання валютних відносин в Україні……………………………………….…………………….………….................10
1.2. Становлення та розвиток валютного публічного права України як підгалузі фінансового права………………………………………………..……………………....36
Висновки до розділу 1…………………………………………….……………………..57
Розділ 2. Сучасний стан та перспективи трансформування валютної системи України……………………………………………………………..…………………....61
2.1. Поняття валютної системи України та її структура.………………………….......61
2.2.Проблеми функціонування валютних фондів в Україні…………………..……...74
2.3. Особливості становлення валютного ринку в Україні………………….………...97
Висновки до розділу 2……………………………………………………….…………108

Розділ 3. Місце валютної політики у валютній системі України…………………………………………………………………..……..………111

3.1. Механізм здійснення валютної політики………………...………………………111
3.2. Особливості функціонування таперспективи реформування валютних обмежень…………………………………………………………………………..........127
3.3. Шляхи удосконалення здійснення валютного контролю…………….............…148
3.4. Відповідальність за порушення законодавства в сфері валютних відносин та шляхи її лібералізації……………….………………………………………………….162
Висновки до розділу 3………………………………………………………..……...…179
ВИСНОВКИ……………………………..….…………………………………..……...187ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..….200
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………...210

ВСТУП
Актуальність теми. Членство в Світовій організації торгівлі та інтеграція України до Європейського Союзу передбачає здійснення комплексу заходів, які повинні бути спрямовані на розвиток ринкових відносин і вихід вітчизняних суб’єктів господарювання на міжнародні ринки, що змушує переглянути вітчизняне законодавство, яке регулює валютні відносини, убік його лібералізації. Система валютного регулювання та валютного контролю, що існує в Україні, не відповідає вимогам та стандартам світового співтовариства. Валютна політика повинна ґрунтуватися на принципах вільного попиту і пропозиції валютних цінностей на валютному ринку та безперешкодному здійсненні резидентами та нерезидентами валютних операцій.
Дослідження валютних відносин вУкраїні проводили такі вчені-правовики: В.К. Васенко, Ж.В. Завальна, О.І. Кабанець, Є.В. Карманов, В.Д. Кольга, О.А. Костюченко, М.В. Старинський. Особливої уваги заслуговують праці Є.О. Алісова, який вперше проаналізував правові основи валютних відносин в Україні, та Л.М. Кравченко, яка розглядала правові засади валютного регулювання і валютного контролю в Україні. Правовому регулюванню валютних відносинтакож приділяли увагу зарубіжні юристи, такі як: М.М. Артьомов, Б.Ю. Дорофєєв, Н.Н. Земцов, О.Ю. Меркулов, С.І. Прокопчук, А.К. Пронін, В.О. Пушин, С.К. Осіпов, І.В. Хаменушко та інші. Особливий внесок у вивчення валютних відносин зробили вітчизняні та зарубіжні економісти, а саме: С.Я. Боринець, М.К. Бункіна, А.С. Гальчинський, В.І. Міщенко, С.Р. Моісеєв, Б.П. Носко, І.М. Платонова, Ю.Ф. Сіміонов,В.А. Ющенко та багато інших науковців.
Разом з тим аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що деякі питання правового регулювання валютних відносин лише частково були розглянуті вітчизняними та зарубіжними науковцями. Водночас процес інтеграції та адаптації національної валютної системи до...
tracking img