Klavishlerin qisaldilmasi windowsda

  • 03 янв. 2011 г.
  • 1210 Слова
Microsoft Excel
PƏNCƏRƏ
Təsvir İxtisar
Yeni fayl Ctrl+N
Faylı aç Ctrl+O
Faylı yadda saxla Ctrl+S
Açıq iş vərəqləri arasında hərəkətCtrl+F6
Faylı bağla Ctrl+F4
Kimi yadda saxla F12
Çap menyusunu göstər Ctrl+P
Bütün cədvəli seç Ctrl+A
Sütunu seç Ctrl+Space
Sıranı seçShift+Space
Sonuncu hərəkəti ləğv et Ctrl+Z
Sonuncu hərəkəti yenidən et Ctrl+Y
Düstura başla Cəm işarəsi(məs.,SUM(A1+A2)
Excel 97-ni tərk et Alt+F4

HƏRƏKƏT
Təsvirİxtisar
Sırada növbəti xanaya keçid TAB
Sırada əvvəlki xanaya keçid Shift+TAB
Bir ekran yuxarı Page Up
Bir ekran aşağı Page Down
Növbəti iş vərəqinə keçidCtrl+Page Up
Əvvəlki iş vərəqinə keçid Ctrl+Page Down
Məlumat regionunda birinci xanaya get Ctrl+Home
Məlumat regionunda sonuncu xanaya get Ctrl+End

İŞ VƏRƏQİNDƏ MƏTNİ FORMATLAŞDIRMAQ
Seçmə üçün qalınlaşdırmaq düyməsi Ctrl+B
Seçmə üçün italik(kursiv) düyməsi Ctrl+I
Seçmə üçün altından xətt cəkmək düyməsi Ctrl+UŞrifti dəyişmək Ctrl+Shift+F
Şriftin ölşüsünü dəyişmək Ctrl+Shift+P
Kontur sərhədlərini tətbiq et Ctrl+Shift+7
Bütün sərhədləri yox et Ctrl+Shift+Underline
Eyni xanada mətni sıxlaşdır Alt+Enter

XANALARINFORMATLAŞDIRILMASI
Xanaları formatla Ctrl+1
Şrifti seç Ctrl+Shift+F
Nöqtə ölçüsünü seç Ctrl+Shift+P
Valyuta kimi format Ctrl+Shift+4
Ümumi kimi formatCtrl+Shift+#
Faiz kimi format Ctrl+Shift+5
Nömrə kimi format Ctrl+Shift+1
MƏTNLƏRİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ/SİLİNMƏSİ
Sağa bir işarəni sil Delete
Sola bir işarəni sil Backspace
Aktivxananı redaktə et F2
Xana girişini ləğv edin Escape key
XANALARI ÖN PLANA CIXARMAQ
Bütün iş vərəqini seç Ctrl+A
Bütün sıranı seç Shift+Space
Bütün sütunu seç Ctrl+Space
Əl seçməsiShift+Sağ(sol,aşağı,yuxarı) düymələri
MƏTNİ KOPYALAMAQ VƏ HƏRƏKƏT ETDİRMƏK
Kəs Ctrl+X
Kopyala Ctrl+C
Daxil et Ctrl+V
MƏTNİN AVTOMATİK DAXİL EDİLMƏSİ
Xanalar...
tracking img