Logistika

  • 02 февр. 2012 г.
  • 550 Слова
Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ…………………………………………………………..

¶ÉáõË 1.Èá·ÇëïÇϳÛÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ¨ ¹ñ³ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

1.1 Èá·ÇëïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëϳóáõÃÛáõÝÁ, ¹»ñÁ ¨ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ……………………………………………………… …

1.2 Èá·ÇëïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ññ»ñÁ……………………….…………………………………………

1.3 î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Éá·ÇëïÇϳ…………………………………..

¶ÉáõË 2. Èá·ÇëïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñå»ë ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ýϳé³í³ñÙ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝáÕ ·áñÍáÝ

1. Èá·ÇëïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñå»ë Ùñó³Ïó³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ……………………………………………..

1. ȳ·ÇëïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñå»ë ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñٳݳñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝáÕ ·áñÍáÝ………………………………………………………... Èá·ÇëïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ϳé³í³ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ……..………………….…

2. àñ³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÁ Éá·ÇëïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ.....

3.Èá·ÇëïÇϳÛÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ñÏ»ïÇÝ·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç……………………..……………….....

¶ÉáõË 3. Èá·ÇëïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ

3.1. Èá·ÇëïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÙ³ïáõóáõÙÁ………..….….

3.2. г۳ëï³ÝáõÙ Éá·ÇëïÇÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ïñ׳ï Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁ §LENTEX¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ûñÇݳÏáí…….

º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ…………………..

ú·ï³·áñÍí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³ÝÏ………………….……...

ß

áñå»ë áõÕ»óáõÛó

Гаджинский А.М. Основы логистики. – М.: ИВЦ Маркетинг, 1996.
Логистики: Учебное пособие / Под редакцией Б.А.Аникина. – М.: ИНФРА-М, 1997.
Рынок и логистика / Подредакцией М.П.Гордона. – М.: Экономика, 1993.
Семененко А.И. Предпринимательская логистика. – СПб.: Политехника, 1997.
Смехов А.А. Введение в логистику. – М.: Транспорт, 1993.
6. ГаджинскийА.М. Практикум по логистике. – М.: Информационно-
7. внедренческий центр «Маркетинг», 1999
8. 2. Дегтяренко В.Г. Основы логистики и маркетинг. – Ростов н/Д:
9. Экспертное бюро, М.: Гардарика,1996
10. 3. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учебное пособие. – М.:
11. Издательский дом «Дашков и Ко», 1999
12. 4....
tracking img