Margarita

  • 17 янв. 2011 г.
  • 360 Слова
Analiza tekstu: Кн. Бытiя гл. 45, 1-16
Graficzna analiza tekstu
1. Skróty. Już w najstarszych rękopisach występowały skróty niektórych wyrazów. Ich zastosowanie umotywowane było nie tyledążnością do oszczędności czasu lub miejsca, ile tradycją religijną. Początkowo skracano wyrazy nazywające Boga, później rozszerzono ten zwyczaj na niektóre inne wyrazy kultu religijnego. Nazywano je nominasacra. Skrót zawierał obowiązkowo pierwszą literę wyrazu i końcówkę fleksyjną, czasem jeszcze jakąś literę wyrazu i zaopatrzony był w nadpisaną nad nim tytłę. Zdarza się, że skracane bywały też innewyrazy nie tylko nomina sacra. Pisano je wtedy inaczej: ucinano koniec wyrazu, a jedną ze środkowych spółgłosek nadpisywano.
Oto skróty występujące w tekście:

2. Jusy. Mały jus (Ѧѧ) i wielki jus(Ѫѫ) były literami reprezentującymi samogłoski nosowe w języku prasłowiańskim. Występowały one we wczesnej cyrylicy i głagolicy. Mogą występować też w postaci zjotyzowanej tworząc odpowiednie ligatury:Ѩѩ (ję) i Ѭѭ (jǫ).
W tekście występują jusy małe, których obecność świadczy o utracie samogłosek nosowych. Jusy małe czytano jak [a] po spółgłoskach, a [ja] po samogłoskach na początku słowa. Wjęzyku rosyjskim na jego miejscu piszę się [я]. Oto przykłady wyrazów, w których występuje jus mały:

3. Jery. Jer to głoska tworząca sylabę, tzw. półsamogłoska. Jery wymawiane były krócej niż zwykłesamogłoski, dlatego też nazywamy je również samogłoskami zredukowanymi. Wyróżnia się dwa typy jerów: jer twardy - ъ – samogłoska półkrótka, tylna i jer miękki ь – samogłoska pół wysoka przednia. Jerymogły występować w pozycji słabej (oznaczanej półokręgiem pod jerem) lub mocnej (oznaczanej okręgiem). W mocnej pozycji jer twardy (ъ) wymawia się jak (o), natomiast miękki (ь) jak (e). W słabejpozycji jerów nie wymawiano.

Analiza fonetyczna tekstu
1. Palatalizacja i Jotacyzacja. Palatalizacja jest to proces, w wyniku którego spółgłoska twarda pod wpływem sąsiadującej z nią...
tracking img