Nist

  • 12 янв. 2011 г.
  • 1520 Слова
МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра БІТ

Дисципліна “Основи теорії захисту інформації”

Пояснювальна записка
До курсовоо проєкту на тему “АНАЛІЗ МЕТОДІВ СТАТИСТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ”

|Виконав: |Перевірив:|
|Руженцев В.І. |
|Ст. гр. БІКС-07-2 | |

Харків 2009

Кафедра: БІТ
Спеціальність: БІКС
Дисципліна: Основи теорії захистуінформації
Затверджую
Зав. кафедри БІТ проф. І.Д. Горбенко
“_____“ _________________ 2009р.

ЗАВДАННЯ

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)
Студента Скиби Евгена Олександровича
(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)_ Аналіз методів статистичного тестування випадкових послідовностей
2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)
3. Вихідні дані до проекту (роботи) методичнівказівки
4. Вміст записки (перелік тих, що підлягають розробці питань) розрахункового пояснення Введення, основні вимоги
5. Дата видачі завдання
6. Дата здачі завдання
Керівник проекту (роботи) Руженцев В.І.
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Завдання прийняв до виконання ______________
(прізвище, им’я, по батькові)Студент_____________________________________________ (підпис)

РЕФЕРАТ

Объяснительная записка к курсовой работе содержит 23 страницы,9 таблиц.

Предмет изучения – генераторы случайных и псевдослучайных последовательностей.

Цель курсовой работы – описание и анализ методик тестирования генераторов случайных последовательностей.

Ключевые слова: NIST STS, ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ, ТЕСТ.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи містить 23 сторінки,9 таблиць.

Предмет вивчення – генератори випадкових та псевдовипадкових послідовностей.
Ціль курсової роботи – опис та аналіз методик тестування генераторів випадкових послідовностей.
Ключові слова: NIST STS, ГЕНЕРАТОР ВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ, ТЕСТ.

ABSTRACT

The explain message tothe term paper contains 23 pages, 9 tables.

The article of research is random and pseudorandom number generators.

A purpose of term paper is description and analysis of methods of testing of random number generators.

Keywords: NIST STS, GENERATOR of CASUAL SEQUENCES, TEST.

ЗМІСТ

Введення………………………………………………………………………….
1 Загальні положення.........................................................................................
2 Набір тестів NIST STS……………………..…………………………………
3 Методика тестування…………………………………..……………………..
4 Опис статистичних тестів………………………………………..…………..
4.1 Частотний (монобітний) тест (Frequency (Monobit)Test)………………………………………............................................
4.2 Частотний тест у підпослідовностях (FrequencyTest Within a Block) . 4.3 Тест “дірок” (Runs Test)…………………………………………...........
4.4 Тест “блоків” в підпослідовностях (Test for the Longest Run of Ones in a Block ).…………………………………………..................................................
4.5 Перевірка рангів матриці (Binary Matrix Rank Test)
4.6 Спектральний тест (Discrete Fourier Transform (Spectral) Test )
4.7Перевірка шаблонів, що не пересікаються (Non-overlapping Template Matching Test)
4.8 Перевірка шаблонів, що пересікаються (Overlapping Template Matching Test) ........................................................................................................

4.9 Універсальний тест Маузера (Maurer’s “Universal Statistical” Test)
4.10...
tracking img