Osnovy ohorony praci jydecky.pdf

  • 19 янв. 2011 г.
  • 25706 Слова
МИСГЕРСГВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Рекомендовано до друку Вченою радою УАД (Протокол від 27. 12. 99 р. № 2/537)

В. Ц. ЖИДЕЦЬКИИ, В. С. ДЖИГИРЕИ, О. В. МЕЛЬНИКОВ

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Видання друге, стериотипне

Львів «Афіша» 2000

ББК 65.9(2)248 Ж 691 УДК 658.382.3

В. Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В.Мельников. Основи охорони праці. — Вид. 2-е, стериотипне. — Львів: Афіша, 2000. — 348 с.
Навчальний посібник розкриває складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профіпактичних заходів та засобів, спрямованих на

збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативної бази в галузі охоронипраці. Викладено основні
поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні

фактори виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров'я та

працездатність людини, висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці. Посібник містить також основні відомості з питань пожежної безпеки. Длястудентів вищих закладів освіти. Може бути корисним викладачам, спеціалістам з охороІЧи праці, а також керівникам, інженерно-технічним працівникам промислових підприємств та інших об'єктів народного господарства*України.

Рецензенти:

д-р техн. наук, проф. Г. Г. Гогіташвілі (Державний університет „Львівська політехніка")

С. В. Кравченко, головний спеціаліст відділу з питань охорони праці Львівськоїобласної державної адміністрації

ISBN 966-95063-6-0

Е

«ЯІО -»_

б 1
О. В. Мельников, 1999 «Афіша», 1999
В. Ц. Жидецький,В. С. Джигирей,

ПЕРЕДМОВА

здоров'я громадян в процесі їх трудової діяльності, створення безпечних та нешкідливих умов праці. Відповідно до Наказу Міністерства Освіти України „Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих навчальнихзакладах освіти

Одна з найважливіших державних задач — охорона життя та

України" від 02. 12. 1998 р. № 420 з метою забезпечення виконання вимог Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці на 1996—2000 роки, інших чиннних законодавчих та нормативних актів, починаючи з 1999/2000 навчального року при підготовці фахівців відповіднихосвітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється вивчення дисципліни „Основи охорони праці". В навчальному посібнику, написаному відповідно до програми нормативної дисципліни „Основи охорони праці" для вищих закладів освіти, затвердженої Міністерством освіти України, наведені основні відомості щодо правових та організаційних питань, основ фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, основ техніки безпеки та пожежноїбезпеки. Окрім того, автори вирішили за доцільне розглянути в посібнику низку важливих, на їх думку, питань, що не ввійшли до вищезгаданої програми курсу: фінансування охорони праці, індивідуальні засоби захисту, знаки'безпеки, системи опалення, гігієнічна класифікація праці та інші. В кінці посібника дано перелік основних законодавчих та нормативних актів з охорони праці, рекомендованих при вивченнікурсу. Зміст посібника відображає сучасний стан законодавчої та нормативної бази охорони праці, що постійно вдосконалюється та доповнюється, а також результати досліджень, проведених останнім часом.

лісотехнічного університету: передмова, вступ, пункти 2.1—2.6, 2.12, 4.1—4.4, 4.6 — В. Ц.Жидецьким; пункти 2.7—2.11, 3.1—3.4 — В. С. Джигиреєм; пункти 1.1—1.7 — В. Ц. Жидецьким спільно з О. В.Мельниковим; пункти 2.13, 4.5 — В. Ц. Жидецьким спільно з В. С. Джигиреєм. Автори будуть вдячні за зауваження та побажання щодо покращення посібника, які можна надсилати за адресою: 79005 м. Львів, вул. К. Левицького, буд. 4, ПТВФ „Афіша".

Викладений у навчальному посібнику матеріал покликаний дати майбутнім фахівцям необхідні знання, реалізація яких на...
tracking img