Projektu vadybos konspekta

  • 09 марта 2011 г.
  • 8335 Слова
PROJEKTO SAMPRATA
Projektas yra laikina veikla, orientuota sukurti unikalų produktą/paslaugą (arba rezultatą)(PMBOK, 2000).
- Laikina
- Unikalus/-i

PROJEKTŲ SAVYBĖS
1. Tikslas - aiškus, kryptingas ir pagrįstas tikslas;
2. Trukmė - nustatyti darbo pradžios ir pabaigos terminai;
3. Unikalumas - susiduriama su naujomis aplinkybėmis(nepasikartojančiomis kitais kartais);4. Riboti ištekliai - projektui yra skiriami tam tikri ištekliai ir jis susijęs su konkrečiu gamybiniu pajėgumu;
5. Gyvavimo ciklas - projektą sudaro vienas su kitu susiję etapai.

KAS NĖRA PROJEKTAS?
1. Nuolatiniai procesai - nevienkartinės užduotys ir veiklos formos, neapribotos nustatytais baigiamaisiais terminais;
2. Tiesioginė veikla - užduotys orientuotos į konkrečią verslo arkompetencijos sritį.

PROJEKTO TIKSLAS
1. Veikla - atlikti tam tikrus darbus (procesus ar paslaugas),siekiant pateikti nustatytus reikalavimus atitinkantį rezultatą;
2. Galutinis rezultatas - nustatytomis savybėmis pasižymintis produktas, paslauga arba objektas.

IŠTEKLIŲ PLANAVIMO PRINCIPAI
1. Planavimas esant ribotiems ištekliams;
2. Planavimas esant ribotai projektotrukmei.

PROJEKTAS IR JO APLINKA
• Projekto sudėtis nėra pastovi: joje gali atsirasti naujų elementų arba kai kurie jų gali būti pašalinti;
• Projektas kaip sistema gali būti padalytas į keletą posistemių, tarp kurių turėtų būti nustatyti bei palaikomi tam tikri ryšiai.

[pic]

MAKROAPLINKOS VEIKSNIAI (!)
• Gali turėti teigiamą įtaką sėkmingam projekto vystymui;
• Gali būtipotencialus rizikos veiksnys, keliantis grėsmę projekto sėkmei.

Išorinės aplinkos veiksnių įtaka projektų efektyvumui (ekspertiniai vertinimai)

[pic]

MIKROLYGMENS VEIKSNIAI
• Projekto finansavimas
• Organizacijos veiklos sritis
• Statybos organizacijų susivienijimai
• Informacinės statybos sistemos
• Žemės sklypų ir pastatų kainos
• Statybos vietovės infrastruktūra ir kt.PROJEKTO REZULTATAI VERTINAMI ŠIAIS
ASPEKTAIS:
• Strateginiais
• Ekonominiais (valstybės, savivaldybės interesai, įtaka šalies, regiono, vietos ekonomikai)
• Socialiniais
• Racionalios žemėnaudos
• Poveikio žmonėms ir aplinkai
• Techniniais
• Finansiniais

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTUI
• Išlaidų požiūriu
• Rinkos požiūriu
• Darbų atlikimo požiūriu
•Apsirūpinimo ištekliais požiūriu
• Informacijos ir komunikacijų požiūriu
• Sveikatos ir aplinkos apsaugos požiūriu

PROJEKTŲ KLASIFIKACIJA
Projektai skirstomi pagal:
• Pagrindinės veiklos sritį
• Projekto sudėtį ir struktūrą
• Projekto dydį, dalyvių skaičių ir įtaką jį supančiai aplinkai
• Projekto trukmę
• Projekto sudėtingumą
• Veiklos pobūdį

Pagal pagrindinėsveiklos sritį projektai skirstomi į:
• Techninius
• Organizacinius
• Ekonominius
• Socialinius
• Mišriuosius

Pagal projekto sudėtį ir struktūrą projektai skirstomi į:
• Monoprojektus
• Multiprojektus
• Megaprojektus

Pagal projekto dydį, dalyvių skaičių ir įtaką jį supančiai aplinkai projektai skirstomi į:
• Mažus
• Vidutinius
• Didelius
• Labaididelius projektus

Konkrečiau:
• Tarptautinis
• Valstybinis
• Nacionalinis
• Regioninis
• Ūkio šakos
• Įmonės projektas

Pagal projekto sudėtingumą projektai skirstomi į:
• Paprastus
• Sudėtingus
• Labai sudėtingus

Pagal veiklos pobūdį projektai skirstomi į:
• Investicinius
• Inovacinius
• Mokslinių tyrimų
• Švietimo, mokslo ir studijų
•Mišriuosius

Pagal projekto veiklos pobūdį ir tikslus:
• Statybos projektai
• Gamybos projektai
• Valdymo projektai
• Mokslinių tyrimų projektai

INVESTICIJŲ ŠALTINIAI:
• Privačios nuosavos finansinės investicijos ir kitas turtas
• Asignavimai iš nacionalinio biudžeto, valstybės ir savivaldybių fondų, verslo rėmimo fondų negrąžintina forma
• Užsienio investicijos – tai...
tracking img