Recenzie

  • 01 марта 2011 г.
  • 1116 Слова
Ministerul Învăţămîntului, Tineretului şi Sportului al
Republicii Moldova
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Recenzia cărţii
„Sistemul mass-media în Republica Moldova”

A elaborat:
A controlat:

Chişinău, 2010

Lucrarea „Sistemul mass- media în Republica Moldova”, realizată în anul
1997 de către Gheorghe Gorincioi,conferenţiar universitar, doctor în istorie, tipărită la editura Universităţii de Stat din Moldova, a fost predestinată prelegerilor ce au fost incluse în noul plan de învăţămînt al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, elaborat în anul 1996.
Această lucrare vine să prezinte studenţilor şi profesorilor facultăţii sistemul mass-media în Republica Moldova, conceput pe fonul apariţiei,evoluţiei şi funcţionării mediilor de informare mondiale. Structurat pe VII părţi, studiul desrie eficient procesul de reliefare a modurilor specifice de participare a presei scrise şi a celei electronice pe piaţa informaţională la diferite etape de constituire.
„Sistemul mass-media în Republica Moldova” are drept scop evidenţierea caracteristicilor specifice ale ziarelor, revistelor,radiodifuziunii, televiziunii, agenţiilor de presă şi editurilor pentru cărţi care vin să formeze în concepţia autorului un sistem integru al mijloacelor de informare în masă, totodată
păstrîndu-şi particularităţile proprii de obţinere, difuzare şi stocare a informaţiei.
Un scop important al acestei lucrări este oferirea studenţilor a posibilităţii de a concepe ca sinonime noţiuni precum „sistemulmass-media”, „mijloacele de informare în masă”, „mediile de informare”, „presa scrisă şi cea electronică”.
Partea I „Caracteristica sistemului mass-media” este o parte introductivă foarte bine formulată în care cititorul ia cunoştinţă cu aprecieri teoretice a rolului, a importanţei mijloacelor de comunicare în masă, a gradului de instruire şi informare necesar a fiecărui cetăţean. Aici suntevidenţiate afinităţile şi deosebirile între elementele mass-media, autorul atenţionînd că în condiţiile democratizării mijloacele de informare în masă funcţionează independent unul faţă de altul.
Capitolul iniţial focalizează importanţa cunoaşterii particularităţilor comune instituţiilor de presă, mijloacelor expresive ale acestora, redă informaţia privitoare la cadrele întrunite înactivitatea mass-media care, conform spuselor autorului, reprezintă „o condiţie a funcţionării optime” a acestora şi organizaţiile de jurnalişti existenţe pe teritoriul Republicii Moldova.
Partea II „Ziarele” ne oferă posibilitatea de a ne aprofunda in istoria apariţiei primelor foi tipărite (în Veneţia) care au stat la baza constituirii ziarelor. Acestea au fost primele „semne” ale mass-media. Celde-al doilea capitol se axează in special pe specificul sistemului de ziare din Republica Moldova, procesul de constituire a acestui sistem si evoluţia lui pe parcursul anilor.
Tot aici autorul studiului continuă cu descrierea dificilei perioade de restructurare si consolidare a statalităţii marcînd evoluţia statutului ziarelor in aceşti ani. Prezintă un interes deosebit si informaţiaprivind tipurile de ziare din Republica Moldova, autorul efectuînd o clasificare detaliată (evident precizînd şi exemple) a ziarelor ţării conform diverselor criterii precum aria de răspîndire, apartenenţa la un editor, tematica abordată, periodicitatea ş.a.m.d.
Ca o concluzie la subiect, autorul analizează perspectiva ziarelor în Republica Moldova, oprindu-se la ideea că viitorul este înmîinile gazetei electronice.
Partea III „Revistele” constituie o viziune de ansamblu asupra acestui tip de presă şi asupra diferenţelor revistei faţă de ziar. Ea oferă o caracterizare amplă a specificului revistelor, a istoriei apariţiei acestora în lume şi în R.Moldova.
Autorul efectuează comparaţia primelor reviste din ţară cu cele ce există astăzi. Cum de altfel şi în cea de-a doua...
tracking img