Said

  • 22 апр. 2012 г.
  • 4220 Слова
@1.
Rисм{ои асосии компютерро кадом таx{изот{о ташкил меди{анд?
$A) блоки истемавb ва клавиатура; $B) монитор, клавиатура ва муш; $C) блоки системавb, клавивтура, монитор ва муш; $D) винчестер ва протсесор;
$E) блоки системавb ва муш.

@2.
Кадомаш дуруст аст?
$A) клавиатура-rисми дохилкунии информатсия; $B) клавиатура- rисми хориxкунии информатсия; $C) муш rисми-хориxкунииинформатсия; $D) принтер-rисми дохилкунии информатсия; $E) Монитор ва rисми дохилкунии информатсия.

@3.
Файл – чист?
$A) во{иди ченкунии информатсияро файл меноманд; $B) со{аи номгузошташудаи хотираи компютерро файл меноманд; $C) матни ба воситаи принтер чопкардашударо файл меноманд; $D) программаи матнсозиро файл меноманд; $E) программаи графикиро файл меноманд.

@4.
Информатика чист?
$A) хосияти обеъкт;$B) rисми му{ити атроф; $C) маълумот дар бораи ягон объект; $D) синфхонаи кампютерb; $E) протокол.

@5.
Нишондоди аниrи пайдарпайии амалиёт{о, ки пас аз иxрои он{о масъала {алли худро меёбад кадом аст?
$А) протокол; $В) алгоритм; $С) маxмeъ; $D) система; $E) график.

@6.
Пайдарпайии дастур{ои кампютериро чb мегeянд.
$А) доимb; $B) программа; $C) таъuирёбанда; $D) функсия; $E) протседура.@7.
Калимаи алгоритм бо номи кадом мутафаккири намоёни Осиёи Марказb алоrаманд аст?
$A) Рeдакb; $B) Бедил; $C) Берунb; $D) Ал-хоразмb; $E) Саъдb.

@8.
Кадом тасдиrоти зерин хато аст?
$A) информатсия метавонад матнb бошад; $B) информатсия метавонад садоb бошад; $C) информатсия наметавонад графикb бошад; $D) информатсия метавонад савтb бошад; $E) информатсия метавонад видеои бошад.

@9.Блоки раrамии клавиатураро бо пахши кадом тугма фаъол гардонидан мумкин аст?
$A) Caps Lock; $B) Num Lock; $C) Tab; $D) Ctrl; $E) Alt.
@10.
Навъи файлро чb муайян мекунад?
$A) андозаи файл; $B) намуди информатсияи дар он ма{фузбуда-матнb графикb, садоb; $C) таърихи эxоди файл; $D) ваrти эxоди файл; $E) миrдори информатсияи дар он ма{фуз буда.

@11.
[ангоми анxоми кори компютер {амаи информатсияидар кадом rисми компютер буда нест мешаванд.
$A) диски чандирb; $B) хотираи фаврb; $C) CD-ROM; $D) винчестер; $E) диски 3.5 (А).

@12.
Кадом амалиётро {ангоми кори компютер иxро намудан мумкин нест?
$A) гузоштани дискет ба дискдон ва гирифтани он; $B) формат кардани диски системавb; $C) бо пахши тугмаи RESET аз нав бакордарории компютер; $D) бо пахши тугма{ои CTRL-ALT-DEl аз нав бакордарориикомпютер; $E) бо пахши тугмаи Power аз нав бакордарории компютер.

@13.
Як Кбайт баробар аст ба………..
$A) 1000 бит; $B) 1024 бит; $C) 1000000 байт; $D) 1024 байт; $E) 100 бит

@14.
Хосияти умумии мошинаи Беббиx, компютер{ои замонавb ва тафаккури инсон аз rобилияти коркарди …….он{о иборат аст.
$A) информатсияи ададии; $B) информатсияи матнии; $C) информатсияи садоии; $D) информатсияиграфики; $E) информатсияи расмии

@15.
Протсессор информатсияро дар ….. кор карда баромада метавонад.
$A) системаи {исоби да{b; $B) шакли коди дуb; $C) дар забони программасозии Бейсик; $D) намуди матнb; $E) системаи {исоби шонзда{ї.

@16.
Ма{сулнокии кори компютер аз чb вобаста аст.
$A) андозаи экрани дисплей; $B) зуддии кори протсессор; $C) шиддати rувваи барr; $D) суръати пахши тугма{оиклавиатура; $E) суръати {аракати муш.

@17.
Во{иди хурдтарини ченаки миrдори информатсия кадом аст?
$A) 1 бод; $B) 1 бит; $C) 1 байт; $D) 1Кбайт; $E) 1Мбайт.

@18.
Якумин мошинаи ба таври механики коркунандаро ки сохтааст?
$A) Чарлз Беббиx; $B) Блез Паскал; $C) Эккерт; $D) Атанасов; $E) Моучли.
@19.
Тугмача{ои клавиатураро ба чанд гурe{ таrсим мекунанд?
$A) 6 гурe{; $B) 7 гурe{; $C) 2 гурe{; $D) 4 гурe{;$E) 3 гурe{.
@20.
Чанд намуди алгоритм{о мавxуд аст?
$A) чор намуд; $B) се намуд; $C) панx намуд; $D) шаш намуд; $E) ду намуд

@21.
Микропротсессор кадом сол сохта шудааст?
$A) 1974; $B) 1967; $C) 1971; $D) 1976; $E) 1980.

@22.
Rисми асосии номи файл дар системаи MS-DOS то чанд рамзро rабул мекунад?
$A) 4-то; $B) 6-то; $C) 3-то; $D) 8-то; $E) 10-то....
tracking img