Svyaz

  • 29 янв. 2011 г.
  • 1067 Слова
Селекция.
1.Муайян ирсий хусусиятлари балан характерланадиган, инсон томонидан сунъий йул билан яратилган индивидлар мамуаси нима дейилади?
А) тур В)популясия С) зот ва нав Д) авлод Е) оила
2.Шоли усимлмгм ватани- клиь сикиш жойини белгиланг.
А)Корея В) Урта осиё С)Монголия Д)Япония Е)Хиндистон
3.Ватани урта днгиз маркази булган усимлик гурухини белгиланг.А)шакакамиш, тарик
В)сорго, арча С)зайтун, карам Д)картошка, жавдар Е)ловия, какао
4. Хайвонларнинг экстерьер белгиларига нималар киришини аникланг.
А)ташки шакли, огирлиги В)тана тузилиши, огирлиги С)тана кисмлари нисбатининг бутун йигиндиси, тана тузилиши Д)ташки шакли тана тузилиши, огирлиги Е)ташки шакли, тана тузилиши, тана кисмлари нисбатининг бутун йигиндиси
5.Маккажухориусимлигининг ватанини белгиланг.
А)Марказий мексика В)Австралия С) Африка Д)Европа Е)Осиё
6.Селексянинг асосий методларини курсатинг.
А)танлаш В)дурагайлаш С)танлаш ва дурагайлаш
Д) мухит шароитини яхшилаш Е)озиклантириш шароитларини яхшилаш
7.Инсон томонидан яратилган кандай популяциялар белгиланан ирсий хусусиятларга эга булади?
А)нав, тур авлод.
В)зот, оила, авлод.С)штамм, тур, туркум.
Д)нав, зот, тур Е)штамм, нав, зот.
8.Орлов йурга отларининг уругбоши кайси отларни узаро чатиштириб ва улардан оинган айгир яна кайси от билан чатиштириш асосида пайдо булади?
1-салт араб зоти 2-корабайир 3-ахал-такин 4-дания оти
5-голланд оти
А)1,2 ва 3 В)2,3 ва 5 С)1,3 ва 4 Д)2,4 ва 2 Е)1,4 ва 5
9.куйида берилган усимликларнинг кайси бирлариАфрикадан таркалган?
1)бодринг 2)тарвуз 3) ковок 4)кофе 5)чой 6)карам 7)окжухори 8) гармдори
А)1,2,3 В)3,8,6 С)2,4,7 Д)3,5,8 Е)1,3,8
10.Хайвонлар селекциясида чатиштиришнинг асосан кандай типлари кулланилган?
А)кон-кардош булмаган ва кон-кардош зотларни чатиштириш В)кон-кардош ва зхар хил туркумга мансуб турларни чатиштириш
С) кон-кардош булмаган оилаларни чатиштиришД)факат кон-кардош турларни чатиштириш
Е)тугри жавоб берилмаган
11.Усимликлар селексиясида кайси метод ёрдамида маданий усимликларнинг бутунлайянги формаларини яратиш мумкин?
А)тур ичида формаларни дурагайлаш В)географик жихатдан узок усимлик формаларини дурагайлаш С)генетик жихатдан узок булган усимлик формаларини дурагайлаш Д)генетик жихдан якин булган усимлик формаларини дурагайлаш Е)экологикжихатдан узок булган усимлик формаларини дурагайлаш.
12.Турлараро дурагайлаш йули билан келтириб чикарилган гуза навини аникланг.
А)Ан 402 В)Юлдуз С)Тошкент 1 Д)С 4727 Е) 1141
13. “Тошкент 1” гуза нави куйида берилганларнинг кайси бирларини узаро дурагайлаш оркали яратилган?
А)перувианум, ашмуни В)мексиканум, С4727 С)перувианум, 10964
Д)госсипиум барбадензе, С 4727 Е)госсипиумхирзитум, перувианум
14. Каттик бугдой, сабзи каби усимликлар маданий усимликларнинг кайси марказидан келиб чиккан?
А)Олд Осиё В)Урта денгиз буйи С)Хабашистон Д)Марказий Америка Е)Жанубий Америка
15.Гузанинг 114-1 касалликка чидамли нави гузанинг кайси турларига мансуб навларни узаро чатиштириш оркали яратилган?
А)госсипиум хирзитум, госсипиум хербациум
В)госсипиум хирбацеум, госсипиумбарбадензе
С)госсипиум хирзитум, госсипиум арбориум
Д)перувианум, мексиканум Е)ашмуни,пима
16.Наслсиз турлараро дурагайнинг хромосомалар сони кайси модда эритмаси йрдамида икки марта оширилади?
А)колхицин В)этиленимин С)нитзоэтилмочивена Д)нитрозометилмочевина Е)нитрозил
17.Коракул куйларининг ватани каер?
А)Фаргона В)Бухоро С)Афгонистон Д)Ирок Е)Самарканд
18.Узбекистондатупланган гуза коллекциясини яратишда кайси олимлар уз хиссаларини кушишган?
1.С.С.Сахобиддинов. 2. А.А.Абдуллаев. 3.Т.С.Зайцев
4.А.М.Музаффаров. 5.Ф.М.Мауер 6. Д.В.Тен-Аванесян.
7.Е.П.Коровен. 8.Ж.К.Саидов. 9.К.З.Зокиров. 10.А.У.Усмонов.
А)3,2,5,6, В)1,4,8,9 С)7,5,2,6 Д)3,7,9,8 Е)1,2,5,3
19.Истеъмол килинадиган кофенинг ватани кайси мамлакат...
tracking img