Vadyba

  • 12 янв. 2011 г.
  • 12077 Слова
1. Organizacijų ir valdymo preceso elementai.
1.1. Organizacijos, vadovo darbo ir sėkmingo valdymo apibūdinimas.
Organizacija - tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią sudaro 2 ar daugiau žmonių. Organizacijos veikia gavybos, gamybos ir aptarnavimo sektoriuose.
Vadovo darbas priklauso nuo organizacijos dydžio, gaminamosprodukcijos ar atliekamų paslaugų pobūdžio ir kitų veiksnių. Vadovų darbui bendra tai, kad jų veiksmai visuomet yra trumpalaikiai, įvairialypiai, skirtingi. Visos organizacijos darbo sėkmė visada priklauso nuo aplinkos: vidinės ir išorinės. Kad darbas būtų efektyvus yra atliekamas darbo pasidalijimas - horizontalus: cechai, skyriai, barai, darbo vietos ir vertikalus, pagal pavaldumą: generalinisdirektorius, tarnybų direktoriai, cechų viršininkai, meistrai, darbų vykdytojai ir atlikėjai.
Organizacijos sėkmės komponentai yra efektyvumas, naudingumas, pelningumas. Šie rodikliai apibūdina santykį gautų iš gamybos pajamų su jos organizavimui išleistų lėšų dydžių. Kitas sėkmės rodiklis - našumas. Tai pagaminamų gaminių kiekis per laiko vienetą.
1.2. Pagrindinės valdymo koncepcijos.
a) 1885-1920 mPirmąją mokslinę valdymo koncepciją (MVK) suformulavo Teiloras, Grantas ir Gilbertas. Jie stengėsi žmones priversti dirbti organizacijos labui ir tam tikslui kūrė procedūras, kaip geriau atlikti darbus, kontroliuoti jų eigą, kaip skatinti žmones geriau dirbti. Teiloras suformulavo pirmuosius valdymo organizavimo principus.
Svarbiausi tokie: Administracija turi detaliai išanalizuoti geriausiusdarbo būdus ir tuo remiantis sudaryti gamybos organizavimo pagrindus. Administracija turi nustatyti dirbančiųjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos mokyti ir parinkti žmones. Nustatyti ryšį tarp užduoties dydžio, kokybės ir atlyginimo už darbą. Teiloras pirmasis pasiūlė atskirti nuo darbų jų koordinavimą. Pagrindinį dėmesį mokslinės valdymo mokyklos atstovai skyrė pačiai gamybai. Teiloro mokyklątęsė Emersonas, kuris suformulavo 12 darbo našumo principų. Įvedė į ją humanizavimo elementų.
b) 1920-50m Antroji MVK kryptis - klasikinė administracinė valdymo mokykla. Jos būdingas bruožas - valdymo organizavimo problemų tyrimas. Jos pradininkas Fojalis. Univeraslius valdymo principai. Fojalis pirmasis universalų valdymo procesą suskaidė į atskiras funkcijas: numatymą (planavimą),organizavimą, koordinavimą ir kontrolę. Fojalis sukūrė administravimo doktriną: Darbo pasidalijimo būtinybė; Vadovas privalo turėti autoritetą; Būtina drausmė; Reikalinga vienvaldystė; Bendrųjų interesų pirmenybė prieš asmeninius ir grupinius; Atlyginimo priklausomybė nuo darbo kokybės ir kiekio; Valdymas - centralizuotas; Valdymo aparate turi būti hierarchijos lygiai, atitinkantys organizacijos struktūrą;Tam pačiam periodui priklauso žmogiškųjų santykių teorija. Šios mokyklos kūrėjas McGregaras. Jis įrodė, kad žmogaus poelgius gamyboje nulemia ne tik ekonominiai svertai, pinigai, bet ir moraliniai: tarpusavio santykiai, aplinka, vadovų požiūris į dirbantįjį ir kt. Pagrindinis šios teorijos teiginys - tik laimingas žmogus dirba našiai.
c) 1950-iki šiol (po 1950 m.) vadybos specialistai pastebėjo,kad paminėtos teorijos nebegali išspręsti daugelio vadybos problemų. Susiformavo naujoji valdymo mokykla (NVM). Ši mokykla valdyme pradėjo naudoti tiksliuosius mokslus, skait. techninę matematiką ir kt. Ji vystėsi dviem kryptim. Pirmajai priklausė matematinių metodų naudojimas geriausiems sprendimams išrinkti. Antroji kryptis nagrinėjo valdymą, kaip sistemą, sisteminiu požiūriu. Didelis šiosmokyklos įnašas - sistemų teorijos panaudojimas valdymui. Organizacija čia vaizduojama kaip sistema su ryšiais tarp vadovų ir pavaldinių, tarp dirbančiųjų , tarp organizacijos ir aplinkos. Visoje sistemoje aiškiai galima skirti 3 elementus: poveikis, procesas ir rezultatas. Po naujosios valdymo mokyklos veikė empirinė valdymo mokykla. Esmė - situacija, t.y. rinkinys aplinkybių , kurios tuo metu daro...
tracking img