Xvz vzx zvx

  • 30 дек. 2010 г.
  • 27367 Слова
LATVIJAS UNIVERSITĀTE

ĢIRTS KARNĪTIS

INFORMĀCIJAS SISTĒMU
INTEGRĀCIJAS PROBLĒMAS

Promocijas darbs

Rīga - 2004

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Fizikas un matemātikas fakultāte

ĢIRTS KARNĪTIS

INFORMĀCIJAS SISTĒMU
INTEGRĀCIJAS PROBLĒMAS

Promocijas darbs
Datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai

Nozare: datorzinātnes
Apakšnozare: datu apstrādes sistēmas undatortīkli

Zinātniskais vadītājs
Profesors, Dr.sc.comp.
J. BIČEVSKIS

Rīga - 2004

Saturs
Ievads 6
1. Integrētā valsts nozīmes informācijas sistēma – Megasistēma 14
1.1. Problēmas nostādne 14
1.2. Megasistēmas principi 14
2. Ievads sadalītajās datu bāzēs 16
2.1. Terminoloģija 16
2.1.1 Sadalīšana 16
2.1.2 Heterogenitāte 16
2.1.3 Autonomija 16
2.1.4 Sadarbspēja 172.2. Sistēmu integrācijas veidi un to klasifikācija 18
2.2.1 Uz abstrakcijas līmeni balstītā klasifikācija 18
2.2.2 Uz izmantotā globālā modeļa tipu balstītās klasifikācijas 19
2.2.3 Pēc saites tipa starp globālo un lokālajiem modeļiem 20
2.3. Modeļu integrācijas paņēmieni 22
2.3.1 Modeļu integrācijas veidi 22
2.3.2 Starpmodeļu relāciju identifikācija 30
2.3.3 Modeļu integrācijasprocess 31
2.4. Semantiskā heterogenitāte un tās atrisināšana 35
2.4.1 Domēnu definēšanas konflikti 36
2.4.2 Entītiju definēšanas konflikti 37
2.4.3 Heterogenitāšu atrisināšanas metodes 38
2.5. Pieprasījumu apstrāde 40
2.5.1 Pieprasījumu pārformulēšana 41
2.5.2 Pieprasījumu optimizācija 45
2.5.3 Pieprasījumu izpilde 45
2.6. Datu izmaiņas sadalītās sistēmās 47
2.6.1Bloķēšanas protokoli 47
2.6.2 Transakciju izpilde 47
3. Izmantojamās tehnoloģijas 49
3.1. Piekļuve datiem datu avotos 49
3.2. Datu apmaiņas formāti 50
3.2.1 XML pielietošana 50
3.2.2 Apmaiņa ar failiem 51
4. Datu apmaiņa Megasistēmā 52
4.1. Iespējamie datu apmaiņas modeļi 52
4.1.1 Sinhronā atlase no viena reģistra 53
4.1.2 Sinhronā atlase no vairākiem reģistriem 53
4.1.3Asinhronā datu atlasīšana 53
4.1.4 Datu apmaiņa sinhroni – ierakstīšana no viena reģistra otrā 54
4.1.5 Datu apmaiņa asinhroni – dati no viena reģistra tiek izsniegti citiem 54
4.1.6 Datu apmaiņa asinhroni – dati no viena reģistra tiek ierakstīti citos reģistros 55
4.1.7 Datu apmaiņa asinhroni – darba plūsma starp vairākām sistēmām 55
4.2. Datu integritāte vairākos reģistros 55
4.3.Datu apmaiņas ieteicamais modelis 56
5. Komunikāciju serveris 58
5.1. Komunikāciju Servera struktūra 58
5.2. Komunikāciju servera funkcionalitāte 60
5.3. Universālais pārlūks 61
5.4. Repozitorijs (reģistru reģistrs) 63
5.4.1 Repozitorija metamodelis 64
5.4.2 Datu avotu konceptuālais modelis 66
5.5. Piekļuve citiem reģistriem 75
6. Datu apmaiņas mehānismi Iedzīvotāju reģistrā 846.1. Iedzīvotāju reģistra vēsture 84
6.2. Glabājamo datu apjoms 85
6.3. Datu apmaiņa 86
6.3.1 Informācijas devēji 87
6.3.2 Informācijas ņēmēji 87
6.4. IR jaunās sistēmas koncepcija 88
6.4.1 Datu bāze 89
6.4.2 Starpprogrammatūra 89
6.4.3 Lietotāja saskarne 90
6.5. Tehniskie risinājumi 91
6.6. Megasistēmas principi Iedzīvotāju reģistra sistēmā 92
6.6.1 Datu pareizības unaktualitātes nodrošināšana 92
6.6.2 Sadarbība ar citām IS 93
6.6.3 Dokumentu izsniegšana 93
6.7. Iedzīvotāju reģistra datu struktūra 94
6.8. Datu apmaiņas vispārējs apraksts 97
6.9. Datu izsniegšana 100
6.10. Datu monitorings 102
6.11. Datu ievade no ārējiem datu avotiem 104
6.12. Problēmas datu apmaiņā 105
Nobeigums 107
Darbā lietoto jēdzienu definīcijas un saīsinājumuskaidrojumi 109
Jēdzienu definīcijas 109
Darbā izmantoto saīsinājumu skaidrojumi 110
Atsauces 113
Citu autoru darbi 113
Autora publikācijas starptautiskos izdevumos un zinātnisko konferenču rakstu krājumos 117
Citas autora publikācijas, referāti, raksti 118

* Ievads
20. gadsimta beigās iezīmējās jauns cilvēces attīstības virziens – informācijas laikmets. Informācija kļūst par...
tracking img