Євроінтеграція України у сфері освіти як чинник соціально-економічного розвитку держави

  • 03 марта 2011 г.
  • 30124 Слова
Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія

В.Г. Воронкова О.Є. Швець

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
Курс лекцій для самостійної роботи
магістрів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій”

Запоріжжя 2004

Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
Курс лекцій длясамостійної роботи
магістрів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій”

Рекомендовано до видання на засіданні кафедри МО, протокол № 5 від 2.11.2004 р.

1

Вища освіта України і Болонський процес. Курс лекцій для самостійної роботи магістрів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій” /Укл.: В.Г. Воронкова, О.Є. Швець. – Запоріжжя, 2004. – 95 с.

Методичні вказівки призначенідля магістрів всіх спеціальностей, що включають сутність Болонського процесу; специфіку його застосування для магістрів; завдання, які відображають практику управління діяльністю організацій в умовах становлення ринкових відносин в економіці України. Можуть використовуватися при вивченні дисциплін управлінського спрямування для удосконалення професійної майстерності практикуючих менеджерів.Укладачі: В.Г. Воронкова, професор О.Є. Швець, доцент

Відповідальний за випуск : зав. кафедрою МО професор В.Г. Воронкова

2

Зміст
Анотація Тема 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. роль освіти України з іншими державами 1.1. Основні тенденції розвитку Зони європейської вищої освіти 1.2. Велика хартія університетів (Manga Charte Universitetum) (1988)1.3. Лісабонська конвенція про визначення кваліфікацій, що стосуються вищої освіти (1997) 1.4. Сорбонська декларація про гармонізацію європейської системи вищої освіти Тема 2. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи 2.1 Документи Болонського процесу. Спільна заява європейських міністрів освіти (Болонья, 18-19 червня 1999 р.) 2.2 Переваги Болонськогопроцесу 2.3 Структурна реформа вищої освіти на європейському просторі 2.4 Напрямки структурного реформування вищої освіти України 2.5 Огляд основних реформ Болонського процесу: Напрям І і Напрям ІІ 2.6 Учасники Болонського процесу 2.7 Реформи після підписання Болонського процесу (Напрям ІІ) 2.8 Програма дій Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України Тема 3. Основні завдання, принципи таетапи формування зони європейської вищої освіти 3.1. Основні завдання Болонської декларації 3.2. Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій (29-30 березня 2001 року, м. Саламанка) 3.3. Празький саміт з вищої освіти як етап реалізації Болонського процесу (18-19 травня 2001 р.) 3.4. Комюніке конференції міністрів, відповідальних за вищу освіту (19-20 вересня 2003 року, м.Берлін) 3.5. Основні кроки на європейському просторі Тема 4. Кредитно-модульна система: її суть і значення 4.1. Кредитно-модульна система 4.2. Механізм упровадження кредитно-модульної системи 4.3. Особливості впровадження і використання модульнорейтингової системи контролю знань студентів 4.4. Сутність терміна "модуль" 4.5. Європейська система трансферту кредитів – ECTS
3

Стр. 5 8 8 11 17 1822 22 25 28 30 33 38 40 43

46 46 52 58 60 64 71 71 73 75 76 80

4.6. Шкала оцінювання ECTS для оцінки якості досягнень студента 4.7. Забезпечення та гарантія якості вищої освіти 4.8. Системи нагромадження і перекладу кредитів, використовувані в європейських університетах 4.9. Подальші шляхи розвитку європейської системи ECTS 4.10. Кредитна система Завдання для модулю І Завдання для модулюІІ Питання для контрольної роботи магістрів заочної форми навчання з дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес” Загальні висновки Перелік використаної літератури

82 83 84 86 87 90 91 92 93 94

4

Анотація Актуальність вивчення Болонського процесу заключається в тому, що процес об'єднання Європи супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору,...