Інноваційний менеджмент

  • 07 марта 2011 г.
  • 4499 Слова
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни „Основи менеджменту” на тему:
Інноваційний менеджмент підприємства (ВАТ Агрофірма „Прут”)

Зміст
Вступ...........................................................................................................................3
1. Зміст і функції інноваційного менеджменту......................................................5
2.Економіко-організаційна характеристика діяльності ВАТ Агрофірми „Прут”.................................................................................................................................14
3. Аналіз реалізації нововведень та їх вплив на ефективність управління ВАТ Агрофірма „Прут”..............................................................................................................21
4.Інноваційне проектування як засіб підвищення ефективності інноваційного забезпечення ВАТ Агрофірми „Прут”.............................................................................23
Висновки..................................................................................................................25
Список використаноїлітератури............................................................................27

Вступ
Тема даної курсової роботи: „Інноваційний менеджмент підприємства”.
Актуальність цієї теми пояснюється тим, що нововведення на підприємстві не були суттєвими, тому підприємства успішно функціонували в умовах конкурентної боротьби в довгостроковій перспективі. Підприємства в умовах конкуренції на ринку повинні не тількизвертати увагу на внутрішній стан справ на підприємстві, але і вибрати стратегію довгострокового виживання. Це дозволить їм встигати за змінами, які відбуваються в їх оточенні.
Інноваційний менеджмент являє собою одну з різновидностей функціонального менеджменту, об’єктом якого виступають інноваційні процеси в усіх їх різновидах, які застосовуються в усіх сферах народного господарства.Основна увага в інноваційному менеджменті надається розробці стратегії інновацій і заходів, направлених на їх реалізацію, тому розробці та впровадженню нових товарів, технологій наділяється основна увага. Вони становлять направлення стратегій організації і визначають її подальший розвиток.
Факторами, що гальмують освоєння нововведень у промисловості відносять недостачу власних фінансовихресурсів, і високі ставки за кредитами комерційних банків, зменшення внутрішнього попиту і економічний ризик освоєння нової продукції.
Конкурентоспроможність на світовому ринку залежить від продукції, в основі якої лежать нові знання. Розвиток продуктивних сил відбувається при тісній взаємодії науки і нових технологій з виробництвом. Тільки радикальні заходи для впровадження нових технічнихі технологічних рішень, сучасних виробничих процесів, здатних випускати конкурентоспроможні товари, дозволяє економіці вийти з затяжної кризи і забезпечити Україні гідне місце у світовому співробітництві.
Ріст економіки може бути досягнутий тільки при комплексному нововведенні заходів технічного, організаційного, економічного, (господарського управління наукою), соціального юридичногохарактеру.
У курсові роботі неодноразово підкреслено, що суб’єктом персоналу на підприємстві є люди, які втілюють в життя інноваційні сили, використовують прийняті рішення і від них залежить ефективність і розвиток, тобто майбутнє виробництва.
Для обгрунтування основного змісту курсової роботи я використала літературу таких авторів: Василенко В.О., Шматько В.Г., Гріфін Р., Яцура В., Веснин В.Р.,Завадський Й.С., Герчикова Й.Н., Андрушків Б.М.

1. Зміст і функції інноваційного менеджменту
Якщо в загальному вигляді процес управління трактувати як «методи впливу суб’єкта управління на об’єкт управління за допомогою прямих і зворотніх зв’язків в умовах впливу дестабілізуючих факторів зовнішнього і внутрішнього середовища з метою...
tracking img