Анализ управления запасами

  • 29 марта 2011 г.
  • 2695 Слова
УДК. 330.522.4

Доц.. Щербінский І. М., Тимошик А. С.
Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління
АНОТАЦІЯ.
Управління запасами – це складний комплекс, в якому тісно сплітається фінансовий менеджмент з виробничим менеджментом та маркетингом. Як складова політика компанії (фірми), системи управління запасами спрямовані на мінімізацію видатків пов’язаних ззамовлення та збереженням запасів. Основним завданням, вдалого управління запасами, є задоволення потреб виробництва та підтримка наявного запасу у необхідному для виробничого процесу розмірі з урахуванням усіх можливих відхилень.
Assets management is a complex set in which the financial management connects with the production management and marketing. Asa component policy of company (firms), the systemsof inventories control were directed on minimization of charges related to the order and save of supplies. The basic task, inventories successful control, is a satisfaction of production necessities and support of present supply in necessity for the production process size taking into account all possible rejections. Produced recommendations, in relation to the optimum conditions of usage of thator other method of assets management.
КЛЮЧОВІ СЛОВА.
Запаси, «АБС», виробничі запаси, система управління запасами, точка замовлення, час упередження, EOQ, максимальний розмір запасу, гарантійний розмір запасу.
ВСТУП.
В динамічному розвитку ринкових відносин між постачальником та виробником, ефективна система управління запасами останнього, є дуже актуальною темою. Слід зазначити, щоутримання запасів для виробничого підприємства, це той фактор, що суттєво впливає на динаміку роботи і прибутки підприємства, через видатки пов’язані зі збереженням і замовленням запасів та втрати пов’язані з невикористаними можливостями підприємства.
З точки зору ефективного виробництва, обсяг запасів оборотних засобів повинен бути оптимальним, тобто, достатнім для забезпечення безперебійноговиробничого процесу, який не призведе до утворення надлишкових виробничих запасів та дозволить скоротити видатки пов’язані з їх замовленням та зберіганням.
Проблеми в управлінні запасами, існують в усіх галузях економіки України, саме тому, вивчення цього явища відкриває майже необмежений простір для оптимізації процесу заготівлі запасів і контролю їхнього рівня на всіх стадіях використання.
З точки зорулогістики – управління запасами – це комплексна система, яка проектується з метою безперебійного забезпечення підприємства виробника матеріальними ресурсами при мінімальних витратах. На практиці системи управлінням запасами вивчалась такими відомими авторами, як: Кальченко А.Г.; Неруш Ю.М. ; Окландер М.А., Хромов О.П.; Пономарьова Ю.В., але, з урахуванням того, що це досить актуальна тема для вітчизнянихвиробників, слід більш ретельно розглянути неї, щоб зробити певні пропозиції та висновки про її ефективність.

ВИКЛАД ПИТАННЯ.
Серед логістичних систем управління запасами виділяють чотири основні системи, а саме:
* система управління запасам з фіксованим розміром замовлення;
* система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями;
* система з встановленоюперіодичністю поповнення запасів.
* система управління запасами «Мінімум – максимум».
Логістична система управління запасів, це комплексна система яку слід розглядати і впроваджувати з метою безперебійного забезпечення виробничого підприємства усіма необхідними видами матеріальних ресурсів. Раціонально організована система управління запасами дозволяє:
* організувати облік наявногорівня запасів;
* прогнозувати розміри споживання;
* визначити розміри максимального та гарантійного (страхового) рівня запасу;
* визначити точку замовлення та оптимальний розмір замовлення;
* визначити інтервал часу між замовленнями з урахуванням можливості затримки у постачанні.
Безперебійне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами...
tracking img