Даосизм

  • 16 февр. 2011 г.
  • 956 Слова
6.Даосизм
Даосизм як одна з провідних релігійно-філософських течій Китаю виник приблизно одночасно з конфуціанст¬вом (VII ст. до н.е.), а як цілісна релігійно-філософська система склався в IV-IIIст. до н.е. Засновником його вважають давньокитайського філософа Лао-цзи («Стара ди¬тина»), хоч багато синологів (китаєзнавців) сумніваються, що така особа існувала насправді. За легендою, мати носи¬лайого кілька десятків років, народивши старим. «Цзи», щоправда, означає і «філософ».
Особливості релігійно-філософської системи даосиз¬му. У релігійно-філрсофській системі даосизму окресли-
178
Пізнінаціональні релігії
лося дві тенденції: філософська, що згодом розвинулася в неодасизм, і релігійна, що охоплювала алхімію, демоноло¬гію, лікувальну практику. Провідна ідея його полягає в тому, що природа,суспільство, кожна людина окремо під¬коряються не Небу, а всезагальному закону - дао - не¬видимому, всюдисущому закону природи, суспільства, по¬ведінки людини, який є невіддільним від матеріальногосвіту, управляє ним. Дао є об'єктивною силою. Порушення його вносить дисгармонію. Особливо це помітно в житті суспільства, коли нерозумний правитель забуває про дао. Дао - не божество, а щось близьке дорозуму, природи, шляху чи закону. Воно не персоніфіковане, але передує всім особам. Дао ніхто не створював, навпаки - воно першо¬джерело всього, в тому числі й неба, з нього все починається і ним всезакінчується, воно регулює все існуюче. Дао при¬сутнє всюди і у всьому. Це - загальний закон природи, джерело матеріального і духовного буття. Його неможливо сприймати безпосередньо, воно поза відчуттями людини. Томувсе, що людина відчуває, - це не дао, а лише його вияв. Пізнання дао може бути дано тільки самим дао.
Людині важливо зрозуміти сутність дао. Оскільки воно спершу існувало абсолютно, але не виразно, а зпевного часу його сутність розкрита для людей мислителями, вони му¬сять пізнати дао і жити відповідно до його вимог. Так буде добре і для людей, і для держави. У...
tracking img