«Залучення інвестицій як чинник економічного зростання».

  • 09 марта 2011 г.
  • 4452 Слова
Мінистерство науки та освіти України
Донецький інститут туристичного бізнесу

Індивідуально-творче завдання з дисципліни «Макроекономіка» на тему «Залучення інвестицій як чинник економічного зростання».

Виконала студентка 2 курсу
групи МО09Б
Ладан Ірина

План
1.Основні засади здійснення прямих інвестицій……………………
1.1 Світовий досвід залучення інвестицій……………………………
1.2. Мотиви тадемотиватори здійснення прямих іноземних інвестицій…………………………………………………………………..
1.3 Інвестиціі в Україну………………………………………………
1.4 Способи залучення інвестицій в економіку України…………...

Вступ
Одним з найважливіших чинників розвитку виробництва є капітал (походить від латинського слова capitalis – головний). Поняття “капітал” , або “інвестиційні ресурси”, як стверджують відомі американські економістиМакконнелл і Брю, включає всі вироблені засоби виробництва (всі види інструментів, машини, обладнання, складські приміщення транспортні засоби і мережу збуту), які використовуються у виробництві товарів і послуг та в доставці їх до кінцевого споживача.
Капітал – це вартість, яка в процесі виробництва дає нову додану вартість, тобто самозростає. Самозростання капіталу відбувається у процесі йогообігу.
Капітал існує та функціонує в різних формах. Перша форма – фінансовий (грошовий) капітал функцією якого є створення умов для поєднання робочої сили із засобами виробництва. Виробничий капітал є другою формою капіталу функцією якого є виробництво доданої вартості. Капітал продуктивний лише тоді, коли відбувається виробництво доданої вартості. Зростаючу вартість, яка міститься у виробничихтоварах, необхідно реалізувати і перетворити на гроші. Реалізація зрослої вартості – це функція торгового капіталу.
Сформувався ринок позичкових капіталів, який включає ринок інвестицій. Інвестиція є довгостроковим вкладенням капіталу в галузі господарства заради одержання прибутку. Фінансові інвестиції використовуються на закупку акцій, облігацій та цінних паперів, випущених акціонерними товариствами абодержавою. Реальні інвестиції -– це вкладання грошей у виробничий основний капітал (будинки, споруди, обладнання, машини, житлове будівництво, товарно-матеріальні запаси).
Cучасні уявлення щодо інвестицій стають більш насиченими. Якщо кілька років тому більшість українських чиновників розуміли інвестиції майже виключно як капітальні вкладення, що забезпечують ріст та оновлення основних фондів, адиректори підприємств – як фінансову підтримку або безвідсоткові кредити, що не повертаються, то тепер їхні уявлення вже стали ближчими до класичного розуміння інвестицій як процесу створення нового капіталу, що вимагає витрат фінансових ресурсів і призводить до змін у запасах капіталу (економічна теорія), та як витрат, зроблених сьогодні, щоб одержати зиск у майбутньому (фінансова теорія).
Та й сам термінкапітал уже не викликає негативних асоціацій, поступово охоплюючи не тільки основні засоби та товарно-матеріальні запаси, а й усі види активів, включаючи інтелектуальний капітал, частково обрахований як нематеріальні активи, та фінансові інструменти, що підтверджують боргові зобов'язання або корпоративні права включно з правом купити чи продати свою частку власності.
Інвестор дедалі частіше сприймається не якзакордонний спонсор, а як особа, що приймає рішення щодо довгострокового вкладення грошей та інших активів, які йому належать, для отримання доходу, матеріальних і нематеріальних зисків (tangable and intangable benefits) не раніше ніж принаймні через рік. Виходячи з економічної теорії, такими особами можуть бути представники домашніх господарств, фірм та держави. Інвестор може бути якнаціональний, так і іноземний. Інвестиції завжди є ризикованими, але мають своє мотивування.(2;25)

1.Основні засади здійснення прямих інвестицій
1.1 Світовий досвід залучення інвестицій
Проблема інвестицій загальновизнана в якості першорядної для української економіки. У цьому зв'язку питання про розмежування прямих і портфельних іноземних інвестицій має дуже істотне...