Информатика

  • 03 авг. 2011 г.
  • 697 Слова
1. Сарсухан. Протсессњо ва системањои информатсионї-2 с.
Мавrеъи система[ои компютерb дар xамияти муосир. Талабот[ое, ки ба бозори информатсионb пешкаш карда мешавад. Истифодабарии компютер[оифардb (КФ), системаи телекомуникатсионb, шабакаи компютерb.
Раванди глобализатсия:
аз xаъмияти индустралb ба информатсионb;
аз техникаи тараrикарда ба технологияи баланд.
Структураи (модели) системаиавтоматикунонидашудаи коркарди адади (СКА).

2. Системањои информатсионї ва гурўњбандии онњо. -4с.
Мав[уми система. Хосияти система[о: мурракаби, таксимшави, бутуният, гуногуншаклии элемнт[о ва табиати[архелаи он[о, дорои структураи муайян будан .
Намудхои системахои информатсиони.

3. Система[ои информатсионии автоматикунонидашуда (СИА) ва намудњои он. -4с.

Таърифи СИА. Классификатсияи СИА:
СИАидоракунии протсес[ои технологb;
СИА идоракунии протсес[ои ташкилb-технологb;
СИА ташкили идоракунb: СИА бонкb; СИА фонди бозорb; СИА молиявb; СИА суuуртавb; СИА андоз; СИА гумрукb; СИА статсистикb; СИАисте[солb саноатb; СИА исте[солот ва ташкилот:
СИА тадrиrот[ои илмb;
СИА омeзишb;
СИА со[авb, минтаrавb, байнисо[авb.
Функтсия[ои система[ои информатсионb.

3. Система[ои информатсионии иќтисодї(сии)-4с.

Мачмуъи чараёни дохила ва берунаи алокаи байни хамдигарии информационии объекти иктисодї. Усулхо, васоитхо, мутахассисон, ки ба раванди коркарди информациони ва кабули халии идоракунииштирок мекунанд. Технологияњои информатсионї.

1. Техника ва технологияи автоматикунонидашудаи информатсионї (ТИА) - 4 с.
Воситаои техники ва технологии ташкили системахои информатсиони. Пайвастишабакавии системаи информатсиони.

4. Технологияи автоматикунонидашудаи информатсионї (ТИА) - 2 с.

Маф[уми технологияи информатсионb (ТИ). Намудхои нави ТИ:
коркарди матнb;
кофтукови информатсионb;
xорикардани база[ои ададb;
коркарди статистикb;
коркарди графикb;
почтаи электронb;
технологияи мултимедиа;
омeзиши истифодабарандагон;
коркарди ададb.

Муайян кардани...