истиклолияти Точикистон

  • 04 сент. 2015 г.
  • 506 Слова
Шароити таърихии ташкилёбии Чумхурии
Сохибистиклоли Точикистон

Иттиходияи Шурави бархам хурд ва Чумхурихои он истиклолиятро ба даст гирифтанд. Точикистон то ташкилёбиичумхуриисохибистиклолдорои заминаи мустахками иктисоди, илми ва фарханги буд. Вазъи модди ва маънавии шахрвандон низ хеле хуб буд. Ахолии Чумхури босавод ва дар хамаи сохахои илму фарханг олимони забардаст,духтуронумухандисонисохибтачриба дошт. Захирахои фаровони табии тараккиёти сохахои гуногуни хочагии халк, аз чумла пахтакори, сохахои гуногуни саноат барои боз хам бехтар намудани некуахволии халк заминаи хубба шумор мерафт. Вале бо пошхурдани ИЧШС робитахои иктисоди, фархангии байни чумхурихо, аз он чумла ТОчикистон бо марказ канда шуда, вазъи иктисодии мардум якбора ба пасти рафт. Хусусан дарчумхурии маводи ниёзи мардум руз аз рузкам шуда бо сабаби аз кор мондани корхонахои хурду калон саноати, сафи бекорон мефазояд ва торафт махсулоти хурок ва молхои саноат киммат мегардад. Дар мамлакат равандигайридавлатигардонидани бойгариихалк ба тараккии стихява ба амал омада, бор охи камбудихоии чидди буд. Робитахои Чумхури низ нисбати сарвати халк беэхтинони намуда, хусусан молу мулки объектхои калонисаноатиро хифзнакард, дар натичаонхоро дуздиданд, гуруххои сайёхкорон дастгоххо, мошинхоро мешикастанд ва оташ мезаданд.Сониян, хаёти сиёси ва маънавии Чумхури них хеле муташаннич гардид.Пеш аз хамамуборизабарои хокимият мансаб, кидар байни хизбу созмонхо ва шикастахои алохида ханух аз замони бозсози огоз ёфта, баъд аз вокеахои нохуши мохи феврали соли 1990 хеле тезу тенд гардид. Аз як тараф байнисобикхизбхукмрони коммунисти ва азтарафи дигар кувваи муттухид майлони рост: хизби демократии Точикистон, хараки халки «ростхез», хизби
нахзати ислом, созмони «лаъли Бадахшон» ва козиёти Чумхури торафтмубориза авч гирифта, равандбо рохи осоишта демократикунони мамлакат аз байн мерафт. Шароити таърихии ташкилёбии Чумхурии
Сохибистиклоли Точикистон

Иттиходияи Шурави бархам хурд ва Чумхурихои он...
tracking img