Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів v курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”

  • 02 дек. 2010 г.
  • 999 Слова
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІНСТИТУТ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Кафедра економіки, організації і планування в АПК

Методичні рекомендації Зпедагогічної практики для студентів V курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”

Затверджено на засіданні кафедри економіки, організації і планування в АПК Протокол № Від «___» _________19___р.Тернопіль 2000р.

Укладачі : Дудар Л. І. – старший викладач Відповідальний за випуск: Дусановський Степан Львович. д.е.н., професор.

І. Мета і завдання педагогічної практики. Педагогічна практика длястудентів спеціальності 07.050107 “Економіка підприємства” (АПК) проводиться з метою підготовки до творчої навчально виховної діяльності в умовах сільськогосподарських учбових закладів І-ІІ рівнівакредитації. Завдання: - Розширити та закріпити теоретичні знання і виробити практичні навики слухачів із психолого-педагогічних дисциплін; - Сформувати уміння і навики самостійного планування, організації і проведеннянавчально-виховної та методичної роботи в умовах навчального закладу; - Вивчити та узагальнити досвід позаурочної виховної навчальної роботи зі студентами, передовий педагогічний досвід навчання івиховання студентів; - Вивчити та узагальнити досвід роботи кабінету, гуртків, групи, студентських рад; - Сформувати вміння творчого аналізу конкретних ситуацій, мотивів постійного прагнення досамовдосконалення, підвищення свого науково-теоретичного рівня та ділової кваліфікації; - Випробувати в реальних умовах педагогічної діяльності набуті знання, сформувати вміння і навики з організації і проведеннянавчально-виховної і навчально-дослідної роботи;

ІІ. Основні етапи організації педагогічної практики. Відповідно з навчальними планами і реальними умовами роботи практика проводиться на протязі двохтижнів ………… Перед від'їздом на практику кафедра проводить інструктаж студентів з питань організації та методики проходження практики, про права і обов'язки...
tracking img