Нормування оборотних коштів підприємства

  • 17 янв. 2010 г.
  • 6208 Слова
Нормування оборотних коштів підприємства

курсова робота з економіки підприємства
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. Загальна характеристика та нормування оборотних коштів 6
1.1. Поняття та структура 6
1.2. Норматив оборотних коштів у виробничих запасах 8
1.3. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві 10
1.4. Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах 12
Розділ 2.Ефективність використання нормативів оборотних коштів 13
Розділ 3. Розрахункова частина 21
3.1. Обчислення виробничої собівартості готової (реалізованої) продукції 21
3.2. Обчислення витрат підприємства за елементами витрат і за статтями калькуляції 22
3.3. Обчислення валового прибутку (збитку) 24
3.4. Обчислення прибутку від операційної діяльності, 25
3.5. Обчислення чистого прибутку27
Висновок 30
Література 31
Додатки 33

Вступ

Актуальність дослідження. На підприємствах мають місце поточні витрати фінансових (грошових) коштів, які у процесі господарювання здійснюють певний кругообіг (проходять грошову, виробничу й товарну стадії). На першій стадії кругообігу вони витрачаються на придбання сировини, матеріалів та інших ресурсів, тобто переходять з грошовоїформи в матеріально-товарну, формують певні виробничі запаси, потім вступають у другу стадію – виробничу. На цій таки стадії в процес виробництва включаються робітники, що одержують за виконану роботу заробітну плату. Потім матеріально-товарні цінності матеріалізуються у формі готової продукції. На останній стадії кругообігу виготовлена продукція продається і підприємство має відповідну виручку (сумугрошей), яка не лише повністю відшкодовує раніше авансовані витрати, а й дає певний прибуток.
Отже, актуальність дослідження даної курсової роботи полягає у необхідності вивчення проблеми нормування оборотних коштів підприємства задля покращення ситуації в цій галузі.
Об’єкт дослідження.
Об’єктом даної курсової роботи виступає проблема нормування оборотних коштів підприємства.Предмет дослідження.
Предметом дослідження даної курсової роботи є особливості нормування оборотних коштів підприємства.
Мета дослідження.
Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми нормування оборотних коштів підприємства.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
1. Розкрити поняття нормування оборотних коштів підприємства.2. Висвітлити основні положення нормування оборотних коштів підприємства.
3. Дослідити ефективність нормування оборотних коштів підприємства.
Нормування оборотних коштів підприємства посідає певне місце у функціонуванні будь-якого підприємства, адже підприємницька діяльність, а тим більше досягнення успіху у ній, неможлива без планомірного використання коштів, якими оперуєпідприємство.
В даній курсовій роботі використовувались такі джерела:
1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Держкомпромполітики України від 02.02.01 р. № 47.
2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на транспорт, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 05.02. 01р. № 65.
3. Типове положенні з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджене постановою КМУ від 26.04 96 р. № 473.
4. Андрушків М. І., Раєвська Т. 0., Реверчук Н. Й. Економіка фірми. – К.: НБУ, 1998. – 438 с.
5. Андрушків М. І., Реверчук Н Й., Савенко І. Л. Становлення підприємництва в умовах ринкової економіки. – К.: Молодь, 1994. –324 с.
6. Башнянин Г.І. та ін. Політична економія: Підручник для вузів / Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000. – 442 с.
7. Білик М.Д. Управління фінансами підприємств. - К.: Знання, 1999. – 362 с.
8. Бойчик М. І., Харів П. С., Хопчан М. І. Економіка підприємства. – Львів: Сполом, 1998. – 212 с.
9. Бондар І.Ю....