Організація кондитерського цеху

  • 14 марта 2011 г.
  • 4371 Слова
План

Вступ

Розділ 1. Поняття, класифікація та витрати підприємства при формуванні необоротних активів
Розділ 2. Розміщення необоротних активів на підприємстві і оцінка ефективності їх використання
2.1. Визначення потреби та оцінка необоротних активів
2.2. Внутрішньогосподарський механізм розміщення необоротних активів
2.3. Оцінка ефективності використання необоротних активівпідприємства
Розділ 3. Методика обгрунтування діяльності підприємств
3.1. Функціональна роль бізнес-плану підприємства
3.2. Обгрунтування обсягів господарської діяльності
3.3 Визначення потреби в необоротних активах підприємства і витрат пов’язані ані з їх використанням
3.4. Розрахунок потреби підприємства у сировині, матеріалах, роботах і послугах і обгрунтування рівня запасів оборотних активів
3.5. Розрахунокпотреби в персоналі і витрат на його використання
3.6. Формування виробничої собівартості, адміністративних витрат
і витрат на збут
3.7 Розрахунок доходу і фінансового результату від діяльності підприємства
3.8 Обгрунтування фінансових ресурсів для формування активів підприємства
Розділ 4. Система показників для оцінки діяльності підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки(Баланс. Звіт про фінансові результати. Звіт про основні показники діяльності підпрнємства(форма №1-підприємництво) та розроблений бізнес-план див зразок).

Розділ 1. Поняття, класифікація та витрати підприємства при формуванні необоротних активів
На підприємстві, враховуючи характер основних господарських операцій та особливості його діяльності, всі активи поділяються на оборотні та необоротні.Активи, метою формування яких не є реалізація чи споживання протягом будь-якого часу, що наступає раніше і визначається:
або тривалістю операційного циклу;
або в межах дванадцяти місяців з дати використання;
класифікуються як необоротні.
У виробничій господарській діяльності операційний цикл – це проміжок часу між придбанням матеріалів і сировини для виробництва та зарахуваннямвиручки за реалізовані, вироблені з них товари (продукцію, роботи, послуги).
Необоротні активи підприємства – це сукупність матеріально-фінансових ресурсів, що використовуються в його господарській діяльності у своїй натуральній формі тривалий час (більше року) і мають значну вартість окремого об’єкта, а також довгострокове відчуження майна в підприємницьку діяльність інших суб’єктів господарювання.Майно, що знаходиться у необоротних активах, може бути на підприємстві у формі: основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних вкладень (капітальних інвестицій), довгострокових фінансових інвестицій, довгострокових активів у розрахунках, відстрочених податкових активів, негативного гудвілу та інших необоротних матеріальних активів.
1. Основні засоби – сукупністьматеріально-речових цінностей (засобів праці), що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері, а їх вартість переноситься конкретною працею, частинами в міру спрацювання на вартість виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг або витрат обігу при реалізації товарів.
З метою визначення прибутку для оподаткування під терміном“основні фонди” слід розуміти матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності підприємства протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.
В господарській діяльності підприємств до основних засобів належать матеріальніактиви, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Не належать до основних засобів...
tracking img