Поняття

  • 09 дек. 2010 г.
  • 5207 Слова
Поняття та ознаки господарських товариств

Одним з найпоширеніших видів суб’єктів господарювання є господарські товариства. Їх правовий статус визначається положеннями Глави 8 ЦК “ Господарські товариства“, главою 9 ГК, та Законом України від 19 вересня 1991 року “Про господарські товариства“.
Згідно з ч. 1 ст. 79 ГК господарськими товариствами є підприємства або інші суб’єктигосподарювання , створені юридичними особами та / або громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.
До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.
З наведеного визначення можнасформулювати наступні ознаки:
1. організаційна єдність
2. товариство створюється шляхом об’єднання майна засновників
3. учасники товариства беруть участь в діяльності товариства
4. наявність відокремленого майна
5. товариство створюється з метою отримання прибутку
Господарські товариства являють собою організоване в єдине ціле об’єднання декількох осіб для ведення господарськоїдіяльності, виготовлення продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг, із метою отримання прибутку, тобто належать до господарських організацій корпоративного типу.
Важливою ознакою також є поєднання в них особистих і майнових сил учасників. Майно, внесене учасниками товариства як їхні вклади (паї) , належать товариству на праві власності. У той же час частина майна може бути переданатовариству його засновниками (учасниками) на праві користування. Наприклад: право користування землею та іншими природними ресурсами, будинками, устаткуванням.
Речі, що споживаються (гроші, сировина, паливо), мають передаватись учасниками товариству на праві власності, а щодо індивідуально визначених речей (земельні ділянки, будинки, споруди), можливе застосування як права власності, так і правакористування Але правовий режим речей , що передаються товариству його засновниками, має бути чітко визначений у договорі – або ці речі передаються у власність, або у користування.
Участь у господарському товаристві є водночас обов’язком і правом його учасників Майнова участь є обов’язковою, а особиста – правом, а в персональних товариствах (повному та командитному) – обов’язком.
Наступна ознакагосподарського товариства – наявність відокремленого майна Відокремленість майна товариства від майна його засновників (учасників) і право власності на це майно дозволяє товариству самостійно вести господарську діяльність і відповідати за її результати.
Основна мета господарських товариств – отримання прибутку, це досягається шляхом промислу - систематичного виконання на професійній основі господарськоїдіяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг) не для власних , а для чужих потреб.
Господарські товариства є юридичними особами. Суб’єкти господарювання - юридичні особи, які стали засновниками або учасниками господарського товариства, зберігають статус юридичної особи, тобто вони продовжують діяти як суб’єкти права.
Господарські товариства можуть здійснювати будь-якупідприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Відповідно до ч. 1, ст. 4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, державною реєстрацією юридичних та фізичних осіб - підприємців є засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття абопозбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
В Україні облік юридичних осіб здійснюється в декількох реєстрах: Єдиному державному реєстрі, що створюється і ведеться спеціально уповноваженим органом з питань державної...
tracking img