Проблеми та перспективи впровадження болонського процесу в освітній простір єс та України

  • 23 марта 2011 г.
  • 4887 Слова
Актуальність проблеми. Вища школа займає своє провідне місце в системі безперервної освіти. Вона прямо і опосередковано пов'язана з економікою, наукою, технологією і культурою сус-пільства в цілому. Тому її розвиток є важливою складовою час-тиною стратегії загального національного розвитку. Процес об'є-днання і інтеграції Європи триває, його поширення на схід і на прибалтійські країнисупроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту. Цей процес дістав назву Болонського. Україна зробила важливий крок, приєднавшись у 2005 році до Болонської декларації, й отримала офіційне визнання європейською спільнотою зовнішньополітич-ного курсу нашої держави, спрямованого на євроінтеграцію. Та-ким чином,відводиться обов'язок сприяти створенню європейсь-кого науково-освітянського простору, а також взяти активну участь у розбудові Великої Європи – «Європи знань».
Вказаним питанням присвячено увагу багатьох наукових до-слідників, а саме: В. Кременя, Л. Товажнянського, М. Степка, Я. Болюбаша, С. Ніколаєнка, З. Тимошенко та інших. Але з огляду на те, що цей процес динамічний та знаходиться в умовах постійнихзмін є питання, які залишаються відкритими та проблемними, а саме перспективи подальшого впровадження цього процесу в освітній простір країн Європи та України зокрема.
Мета роботи - виявити сутність і роль Болонського процесу як основи європейського освітнього простору, а також проаналі-зувати проблеми і перспективи розвитку Болонського процесу в Україні.
Основні завдання роботи:
 визначити сутьєвропейського освітнього простору та Бо-лонського процесу розглянути його цілі і структуру;
 проаналізувати проблеми впровадження Болонського процесу в системи вищої освіти країн Європи;
 розглянути проблеми і перспективи розвитку Болонського процесу в Україні.
Процес інтеграції Європи, його руху на схід, слідує створен-ню загальної освітньої і наукової області, розвитку об'єднаних критеріїв істандартів у сфері освіти і науки, де якість вищої освіти - основа для утворення цієї області. Проблема якості освіти має велику ідеологічну, соціальну, економічну і технічну важливість. Сприяння проблеми якості освіти має об'єктивні причини:
по-перше, якість людських ресурсів визначає рівень розвитку країни і його глобальної економічної конкурентоспроможності;
по-друге, якість освіти отримує все більшуважливість в за-безпеченні конкурентоспроможності випускників вищої школи на трудовому ринку.
Болонський процес - це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони європейської вищої освіти до 2010 року. Болонський процес офіційно розпочався у 1999 році з підписання Болонської декларації. Передумовою її створення стало підписання Великої Хартії європейських універ-ситетів (Magna ChartaUniversitatum).
Згідно з цілями Болонського процесу до 2010 року освітні си-стеми країн-учасниць Болонського процесу повинні бути змінені, щоб сприяти:
 полегшеному переїзду громадян з метою подальшого на-вчання чи працевлаштування у Зоні європейської вищої освіти;
 зростанню привабливості європейської вищої освіти;
 розширенню Європи та забезпеченню її подальшого розви-тку якстабільного, мирного, толерантного суспільства [1].
Підписання Болонської декларації передбачає узгодження країнами-учасницями спільних вимог, критеріїв та стандартів на-ціональних систем вищої освіти і домовиленість про створення єдиного європейського освітнього та наукового простору до 2010 року. У межах цього простору мають діяти єдині вимоги до ви-знання дипломів про освіту, працевлаштування та мобільностігромадян, що істотно підвищить конкурентоспроможність євро-пейського ринку праці й освітніх послуг [2].
Із самого початку, Болонський процес повинен був зміцнити конкурентоспроможність і привабливість європейської вищої освіти і сприяти мобільності студентів і працевлаштування через введення системи, орієнтованої на студентів і аспірантів....
tracking img