1план

  • 06 мая 2014 г.
  • 295 Слова
Редакторська п!дготовка наукових' науково-популярних та дов!дкових видань

пРАктичнш зАняття л!
|1лан

6

2. €труктурний

1. Ёауков1 видання, |х функц!| та типолог|нний ряд.

з.

4. 5.Фсобливост| побудови текстово] частини словник!в,

тазм1стовий аспекти редагування. Ёауково-популярн1 видання. Ёайпогпирен1тш| викладу матер1алу. 1иполог1чний ряддов!дкових видань.

прийомипопуляризац||

6'

енциклопед|й. Фсобливост| редакторсько| п1дготовки дов1дкових вида}1ь.

дов1дник|в,

3авдання 1. |1роанал1зуйте внутр|гпнто отруктуру конкретного наукового видання, в1днайд!ть недол1кищодо внутр1тшньо| структури книги | запропонуйте ов!й вар|ант !| улосконш1ення за умови уявного перевидання. 2. |!роанал1зуйте внутр|шлню сщуктуру конкретного науково-популярного ви дання, в|днайд |ть складн | для сприйнят'г я не п|дготовл еним читачем. 3. 3апропонуйте власний проект оер!| науково_популярних видань

наукових видань в 9кра?н1 "[!!тература Фсновна

€амост!йна робота 1.3аконспектувати наукову отатт!о

з

проблеми науково-популярних а6о

|{нига для автора' редактора' видавця' видавця. 1(.: }!агша культура 1 наука' 2005. 2' 3ел1нська Ё. Ёаукове книговидан|1я в }кра|н|: 1отор1я тасучасний стан, _ -[ьв|в: €в!т, 2002. _ 268 с. 3, 1{ерниш: Ё. }кра|нська енциклопедична справа: |стор1я розвитку, теоретинн1 засади п1дготовки видань. _ .|[ьв1в: Фен|кс' 1998. _ 92 с. [оёагпкова 4, Антонова €. [.Редакторская подготовкаизданий: !чебник _ м., 2002. 5. 1ванченко Р. )-{1тературне редагування: Ёавч. пос1бник. _2-ге Б14!. +1{.: Бища 1цкола' 1983. _ 248 о. (Репринтне перевидання 2003 р',|[арламентське вид-

1. 1имотпик

й.

-

6'
7

.

9.

8.

издательское оформление издания ' _2-е изд' _ й.: Флма-|1реос, 200з. - с. 281-646. Р1зун Б. )-{!тературне редагування: |||друнник. _ (.:.|!иб|дь, 1996. - 240 с. €еражим (.€. Редацвання дов!дково| л|тератури : навчально-методинний поо1бник. _к..20|2

во). 1!1ильчин А.Аздателький сл0варь-справочник. -...
tracking img