Liepaja

  • 10 марта 2011 г.
  • 4455 Слова
|Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns - |
|Liepājas pilsētas Dome (turpmāk - Dome), kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo |
|funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā pašvaldība nodrošina tai deleģēto valsts pārvaldes |
|funkciju unpārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldība atbilstoši kompetencei ir |
|atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu atbilstošu izlietojumu. |
|Pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē vietējo pārvaldi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā. |
|Domi atbilstoši Republikaspilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam veido 15 deputāti. |
|Lai nodrošinātu savu darbību un izskatītu Domes lēmumu projektus, Dome no pašvaldības deputātiem izveido pastāvīgās |
|komitejas (turpmāk - komiteja): |
|Finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā;|
|Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komiteju 7 locekļu sastāvā; |
|Pilsētas attīstības komiteju 7 locekļu sastāvā; |
|Izglītības, kultūras un sporta komiteju 7 locekļu sastāvā.|

Liepājas pašvaldība tāpat kā visā Latvijā ir vietējā pārvalde, kas ir pilsoņu vēlēta pārstāvniecība - dome (padome) - un tā ar izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijasiedzīvotāju intereses. Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, Rīgas pilsētas izpilddirektors, kā arī pašvaldības administrācijas darbinieki. Pašvaldības funkciju izpildi veic pašvaldības nozaru departamenti, iestādes, centrālā administrācija, aģentūras, īpaša statusa institūcijas un kapitālsabiedrības. Domes lēmumu projektu kvalitatīvai sagatavošanai un iepriekšējaiizskatīšanai ir izveidotas pastāvīgās komitejas, kurās darbojas Rīgas domes ievēlēti deputāti. Dome no deputātiem ievēlē pastāvīgās komitejas, kuras sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē, pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbu, izskata pašvaldības iestāžu un uzņēmumu budžetaprojektus, apstiprina un kontrolē pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izdevumu tāmes, kā arī veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības nolikumam.
IEDZĪVOTĀJI
Liepāja ir trešā lielākā pilsēta Latvijā un lielākā pilsēta Kurzemes reģionā ar iedzīvotāju skaitu 2007.gada 1.janvārī – 85477 jeb 3.7% no Latvijas iedzīvotāju kopskaita. Iedzīvotāju skaits pēdējo desmit gadu laikā ne tikai Liepājā, bet arī Latvijā unBaltijas valstīs kopumā samazinās. Iedzīvotāju skaita samazināšanās process Liepājā aizsākās 1991.gadā un līdz šim turpinās, tomēr pēdējos gados šie tempi ir kļuvuši daudz lēnāki. Ja līdz 2000.gadam iedzīvotāju skaits Liepājā ik gadu samazinājās vidēji gandrīz par 2%, tad pēdējos piecos gados – vidēji par 0.5% gadā. Liepājas iedzīvotāju skaita samazināšanās procesa galvenie ietekmējošie faktori irilgtermiņa migrācijas negatīvais saldo, kā arī dabiskā pieauguma negatīvie rādītāji. 1992.gadā iedzīvotāju skaita samazinājumā noteicošā loma bija migrācijai (98%), bet 2006.gadā migrācijas ietekmes daļa samazinājusies līdz 12%. Samazinoties migrācijas ietekmei pēdējos gados arvien lielāks īpatsvars iedzīvotāju skaita samazinājumā ir negatīvajam dabiskajam pieaugumam – 2006.gadā tas sasniedza...
tracking img