MRP II

  • 29 марта 2011 г.
  • 1660 Слова
Автоматизація бюджетування на підприємстві
Олег Кузьмін, професор, доктор економічних наук, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»,
Ольга Мельник, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного
При впровадженні та застосуванні на підприємствах бюджетування зазвичай виникає запитання, колиздійснювати його автоматизацію. Оптимальним варіантом є системна автоматизація бюджетування вже після відпрацювання методики, методології бюджетування, вибору форм основних, допоміжних та спеціальних бюджетів, кошторисів, розроблення моделі консолідування бюджетних показників, відпрацювання каналів оперативної передачі фінансової інформації та здійснення декількох циклів розроблення, аналізу та корегуваннябюджетів.
Водночас повно-цінне бюджетування неможливе без автоматизації цієї управлінської технології, тому що здійснити оперативний збір, оброблення і консолідування фактичних даних без автоматизації практично неможливо.
Типовий проект автоматизації бюджетування на підприємстві охоплює такі етапи 2 :
1. Аналіз вимог з автоматизації бюджетування та вивчення пропозицій на ринку.
2. Проектування бюджетноїсистеми та створення необхідної технічної «архітектури».
3. Вибір, встановлення, налагодження та тестування програмної продукції.
4. Навчання користувачів.
5. Впровадження в експлуатацію, підтримка та супровід проекту.
Розглянемо кожний із етапів докладніше.
Аналіз вимог з автоматизації бюджетування передбачає вибір такої автоматизованої бюджетної системи, яка б відповідала галузі діяльності,особливостям побудови орга-нізаційної структури управління, дозволяла б швидко акумулювати необхідні дані відповідно до управлінських цілей та забезпечувала високий рівень їх достовірності. Тобто основними вимогами до автоматизації бюджетування є:
— відповідність фінансовим можливостям підприємства;
— адаптивність автоматизованої системи бюджетування;
— забезпечення багатоваріантності бюджетування на гнучкихзасадах;
— швидкість навчання користувачів та можливість внесення змін;
— комплексне охоплення усієї інформації;
— прозорість взаємозв’язків між різними модулями програмної продукції;
— наявність консультативної допомоги користувачам;
— пристосування до будь-якої організаційної структури управління тощо.
Наприклад, І.Пікан вважає, що комп’ютерні програми для цілей бюджетування повинні дозволяти 1:
— формувати необхідний набір показників управління при мінімальній вартості програмного забезпечення;
— формувати необхідні макети бюджетних форм;
— інтегрування з іншими програмами;
— одночасно працювати в мережі великій кількості користувачів.
Проектування бюджетної системи та створення необхідної техніч-ної «архітектури» передбачає вибір параметрів та характеристику майбутньоїавтоматизованої бюджетної системи, а також визначення складу технічних засобів (комп’ютерів, серверів, передавальних пристроїв, операційних систем тощо), необхідних для функціонування бюджетної системи.
Етап вибору, встановлення, налагодження та тестування програмної продукції є найбільш складним та відповідальним: він часто визначає ефективність автоматизації бюджетування. Для автоматизації бюджетування у великихкорпораціях та холдингових компаніях часто використовують програмну продукцію, що належить до певного класу інтегрованих систем управління (ІСУ). Фахівці згруповують ІСУ у такі основні класи:
— MRP (Manufacturing Require-ments Planning) передбачає управ-ління лише виробництвом;
— MRP II (Manufacturing Resource Planning) включає бізнес-планування, планування попиту, реалізації, виробництва,потреби у матеріальних ресурсах, виробничих потужностях,
управління замовленнями клієнтів, оцінку виконання тощо;
— ERP (Enterprise Resource Planning) передбачає управління усі-ма різновидами ресурсів підприємства, включаючи моделювання, різноманітні аналітичні інструменти, оптимізацію прийняття управлінських рішень (цей стандарт трансформував систему...
tracking img