Parenayin apranqneri sertifikacum

  • 13 марта 2011 г.
  • 3424 Слова
вڲêî²ÜÆ äºî²Î²Ü îÜîºê²¶Æî²Î²Ü вزÈê²ð²Ü

زðøºÂÆÜ¶Æ ºì ´Æ¼ÜºêÆ Î²¼Ø²ÎºðäàôØ
200400 êî²Ü¸²ðî²òàôØ ºì êºðîÆüÆβòàôØ
4-ð¸ Îàôðê

²Üвî²Î²Ü ²Þʲî²Üø

²è²ðβ` ä²ðºÜ²ÚÆÜ ²äð²ÜøܺðÆ êºðîÆüÆβòàôØ
ºز` äîàôÔܺðÆ ìºð²ØÞ²ÎØ²Ü ØºðøܺðÆÜ ÜºðβڲòìàÔ ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü ä²Ð²Üæܺð

àôê²ÜàÔ` ì²Ð²¶Ü غÈÆøÚ²Ü
¸²ê²Êàê` ì. غÈÆøڲܺðºì²Ü 2009

´áí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3
âáñ³óñ³Í åïáõÕÝ»ñ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4
âáñ³óñ³Í åïáõÕÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ÝÇÝ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -4
âáñ³óñ³Í åïáõÕÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7
äïÕÇ å³Ñ³ÍáÝ»ñ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8
²ñ³· ë³é»óí³Í åïáõÕÝ»ñ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9
äïáõÕÝ»ñÇÝ Ý»ñϳ۳óíáÕ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ- - - - - - - - - - - - - - 10ö³Ã»Ã³íáñÙ³ÝÁ ¨ ÷á˳¹ñÙ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óíáÕ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13
ä³Ñå³ÝÙ³ÝÁ Ý»ñϳ۳óíáÕ å³Ñ³ÝçÝÝ»ñ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14
º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ

²ß˳ñÑáõÙ Ù³ñ¹áõÝ áã ÙÇ µ³Ý ãÇ ï³ÉÇë ³ÛÝù³Ý áõÅ, ¿Ý»ñ·Ç³, ³éáÕçáõÃÛáõÝ, áñù³Ý Ùñ·»ñÁ, åïáõÕÝ»ñÁ, µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÁ, ÑÛáõûñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
äïáõÕÝ»ñÇ ëÝݹ³ÛÇÝ ³ñųÝÇùÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý Ýñ³Ýó Ù»ç Ñ»ßï Ù³ñë»ÉÇ ÝÛáõûñÇ` ³Í˳çñ»ñÇ, íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ,ÑáõÙù³ÛÇÝ ÝÛáõûñÇ, ûñ·³Ý³Ï³Ý ÃÃáõÝ»ñÇ å³ñáõݳÏáõÃÛ³Ùµ: ¸ñ³Ýù ϳñ¨áñ ³ÕµÛáõñ »Ý C, B1, B2, PP, A íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ê³ÝÇï³ñ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý` ç³ñ¹í³Í, Í»Íí³Í, çÝçËí³Í, ×½Ùí³Í, Ïïñí³Í, ݻ˳Í, µáñµáëݳÍ, íݳë³ïáõÝ»ñáí íݳëí³Í, ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ïáñóñ³Í, ë³é»óí³Í, ß᷻ѳñí³Í åïáõÕÁ ãå»ïù ¿ ÁݹáõÝíÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ó³ÝóÇ ÏáÕÙÇó Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ Ýßí³Í ³ñ³ïÝ»ñÁ ³Ûë ϳ٠³ÛÝã³÷áí Çñ»Ýó Ù»ç ³ñ¹»Ý å³ñáõݳÏáõÙ »Ý ïáùëÇÝÝ»ñ ϳ٠ïáùëÇݳÍÇÝ ï³ññ»ñ ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
äïáõÕÝ»ñÁ ³é³ï ë»ñÙ³ÝíáõÙ »Ý ÙÇÏñáµÝ»ñáí` ÑáÕÇó, û¹Çó, çñÇó, áñáßÝ»ñÁ` Ãáõݳíáñ ë»ñÙ»ñÇó ó³ÝùëÇ Å³Ù³Ý³Ï: Øñ·»ñÇ Ï»Õ¨Ç ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ íݳëí»Éáõ ¹»åùáõÙ ÙÇÏñáµÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ÙáõïùÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¹»åÇ Ý»ñùÇÝ ËáñáõÃÛáõÝÝ»ñ: êáíáñ³µ³ñ ÷ã³óáõÙÁ ëÏëíáõÙ ¿µáñµáë³ÛÇÝ ëÝÏ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙáí, ù³ÝÇ áñ µçç³ÝÛáõÃÇ ÃÃáõ ÙÇç³í³ÛñÁ Ýå³ëï³íáñ ¿ ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
äïáõÕÝ»ñÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñáõóÇãÝ»ñÇÝ »Ý å³ïϳÝáõÙ ÙÇÏñáëÏáåÇÏ ëÝÏ»ñÇ áñáß ï»ë³ÏÝ»ñ: ¸ñ³Ýáí íݳëí»Éáõ ¹»åùáõÙ åïáõÕÝ»ñáõÙ Ïáõï³ÏíáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó ٻﳵáÉÇïÝ»ñÁ` ÙÇÏñáïáùëÇÝÝ»ñÁ:
àñå»ë½Ç å³Ñå³Ý»É åïáõÕÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ, »ñÏñÇ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ,³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨³ÛÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ ³½·³µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ, áñï»Õ åïÕ³µáõÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ½³ñ·³ó³Í ϳ٠µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿, ï³ñí³ ÁÝóóùáõ٠ѳí³ë³ñ³å»ë ³å³Ñáí»É åïáõÕ-µ³Ýç³ñ»Õ»Ýáí, ¹ÇÙáõÙ »Ý åïáõÕÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ: ì»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë áã ÙdzÛÝ å³Ñå³Ý»É ßáõï ÷ã³óáÕ åïáõÕÝ»ñÝ, ³Ûɨ ÁݹɳÛÝ»É åïáõÕ-µ³Ýç³ñ»Õ»Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ÝÇÝ:
ì»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý åïáõÕÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³Éï»ë³ÏÝ»ñÇ` ãáñ³óñ³Í, ÃÃáõ ¨ ³Õ ¹ñ³Í, å³Ñ³ÍáÝ»ñ Ñ»ñÙ»ïÇÏ ï³ñ³ÛÇ Ù»ç, Ù³ñÇݳóí³Í,³ñ³· ë³é»óí³Í:
âáñ³óñ³Í åïáõÕÝ»ñ

âáñ³óáõÙÁ å³ñ½, ¿Å³Ý, ɳÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»óáÕ å³Ñ³ÍáÛ³óáõÙ ¿, áñÁ Ñݳñ³íáñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ëï³Ý³É ɳí å³Ñå³ÝíáÕ ¨ ÷Ëñ³¹ÇÙ³óÏáõÝ Ùûñù:
âáñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï åïáõÕÝ»ñÇó ³Ýç³ïíáõÙ ¿ ËáݳíáõÃÛáõÝÁ,...
tracking img