Pdsn p ghj[jl;tyyz ghfrnbrb yf nehbcnbxyjve gslghbtvcnds

  • 07 марта 2011 г.
  • 4955 Слова
Київський національний університет культури і мистецтв
Кіровоградський факультет менеджменту і бізнесу

Кафедра туризму

Звіт
про проходження практики

Студенткою:
на підприємстві ТА «Романтика»
за період з 07.06.2010 до 28.06.2010р.
керівники практики:
від кафедри:
від підприємства:

Кіровоград 2010

ЗмістВступ……………………………………................................................................3
1. Організаційно-управлінська характеристика підприємства:………………..4
2. Види маршрутів і турів, що надаються підприємством.………….......……..5
3. Програма обслуговування туристів підприємства:………………........….…6
4. Організація роботи ТА “ Романтика”:…………………………….......……....7
5. Оцінка безпеки туристичних подорожей…….…………………….......…….13
6. Індивідуальне завдання................……………................................................22
Висновки…………………………………….........................................................25

Вступ
Успішна діяльність і динамічний розвиток кожної організації, незалежно від її форми власності та галузевої приналежності залежить від ефективної системи менеджменту. Не являються винятком і підприємства туристичної галузі.
Немає потреби доводити, що для ефективної роботи всієїорганізації надзвичайно важливим є визначення та врахування усіх
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища її діяльності. З іншого боку, на діяльності фірми великий вплив справляє наявна в ній організаційна культура. Дослідження цих двох факторів у їхньому взаємозв’язку дозволяє прийняти такі управлінські рішення, які б сприяли підвищенню ефективності діяльності підприємства. Саме цю мету і переслідує виробничапрактика, що дозволяє використати вже набуті теоретичні знання для прийняття виважених рішень менеджеру у всіх сферах діяльності організації.
По суті, ці завдання є взаємопов’язаними, і здійснення аналізу середовища сприяє кращому розумінню організаційної культури, яка існує на підприємстві і того національного компоненту, який в подальшому може стати конкурентною перевагою фірми. Тому моєпроходження практики, і, відповідно, мій звіт про виробничу практику, складається з умовних підрозділів:
• організаційно-управлінська характеристика підприємства;
• види маршрутів і турів, що надаються підприємством;
• програма обслуговування турів підприємством;
• організаційна робота на підприємстві;
• оцінка безпеки подорожей.
Така побудова звіту дозволить виявити конкурентніпереваги турагенції (на які потрібно звернути особливу увагу і розвинути) та її слабкі сторони (які потребують виправлення та доопрацювання), проаналізувати наявний стан організаційної культури на підприємстві та дати певні рекомендації щодо його покращення, виявити характерні для України національні особливості та можливості переваги у конкурентній боротьбі, що пов’язані із ними і, в результаті, підвищитиефективність діяльності фірми загалом.
1. Організаційно-управлінська характеристика підприємства:

а) управлінська структура
Я проходила виробничу практику в туристичній агенції ТА «Романтика», яка розташована за адресою: м. Кіровоград, вул. К.Маркса, 50.
Тел.: (0522) 24 47 10, 095 24 11 764, 050 69 01 199
Ліцензія:
За формою власності – це приватне підприємство, власником якогоявляється директор Драган Т.В. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України. Воно несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки.
б) зв’язки підприємства, конкурентоспроможність
Фірма надає послуги по страхуванню, охороні, пропонує активну програмувідпочинку. Також організовує корпоративні заходи і Тури вихідного дня. Для свого колективу дає змогу поїздки для оздоровлення та відпочинку і бізнес-поїздки. Це зустрічі, спілкування в неформальній обстановці, знайомства з новими технологіями, інвесторами, постачальниками, покупцями, тобто такі ділові поїздки являються...
tracking img