Referat

  • 27 янв. 2011 г.
  • 9404 Слова
BALTIJAS KRIEVU INSTITŪTS

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

RĪGA, 2006

BALTIJAS KRIEVU INSTITŪTS
1. līmeņa profesionālā studiju programma
”VIDES DIZAINS”

STUDENTE: IVETA ĒRGLE

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

”KAFEJNĪCAS „TVEICE” INTERJERA RISINĀJUMS”

KVALIFIKĀCIJAS DARBA VADĪTĀJA: INESE REITĀLE

RĪGA, 2006

KVALIFIKĀCIJAS DARBA VADĪTĀJA:DOC. INESE REITĀLE ______________

„VIDESDIZAINA” PROGRAMMAS DIREKTORS: L.KĀRKLIŅŠ_____________

STUDENTE: IVETA ĒRGLE RI4K205_______________

RĪGA, 2006 gada_____.________________

Anotācija.

Interjers ir ierobežota telpa ar savām īpatnējām proporcijām, tā ir vieta, kur mēs atrodamies, strādājam, atpūšamies. Tāpēc ir svarīgi, lai tā būtu funkcionāli ērta, harmoniska, estētiski baudāma.
Interjers ir māksla, zinātne, kuru veidotājs irprofesionāls speciālists-interjera dizainers. Interjera speciālistam jābūt māksliniekam, jāpārzin mākslas vēsture,stili, tautu tradīcijas, jāseko līdzi jaunākajām modes tendencēm, jāorientējas jaunākajos materiālos un nemitīgi jāpaaugstina savas zināšanas.
Kafejnīcas ir spēlējušas būtisku lomu jau kopš 18. gs., kalpojot par dzimšanas vietu jebkam, sākot ar mākslas virzieniem, ar filozofu darbiem,ar filmu, lugu un literāru darbu sacerējumiem. Kafejnīca ir sabiedriska telpa, tāpēc interjera izveide ir ļoti svarīgs punkts. Tā ir sociāla telpa, kurā satiekas ļoti daudz cilvēku.
Šī kvalifikācijas darba tēma ir Kafejnīcas „Tveice” interjera risinājums. Tika risināti visi nepieciešamie jautājumi, kas attiecas uz interjera projekta izstrādi. Autors analizē Rīgā esošo kafejnīcu interjerus,iepazinās ar to plusiem un mīnusiem. Cenšas atrast pareizu pieeju darbam, kā labāk sākt darbu, lai rezultāts būtu pēc iespējas labāks. Tika risināti tādi svarīgi jautājumi, kā galvenie ergonomikas punkti, funkcionālais iekārtojums telpā, pareiza krāsu izvēle tieši sabiedriskajam interjeram, apgaismojuma koncepcija, pareizo mēbeļu, apdares materiālu izvēle.

Annotation

Interior is a restricted spacewith their specific proportions, it is a place where we live, work and relax. It is a reason – why this place must be functional comfortable, harmonic and estetic enjoyable.

Interior is a art, science which creator is profesional specialist in interior design. Interior designer must be artist who knows history of art, styles, folk traditons, must follow on latest fashion, be known to latestinterior materials and live in neverending self-deleveloping.

Cafes are important places already since 18th century when those were the „cradle” for everything: from art directions to works of philosophy, movies , dramaturgy and other literary works. Cafe is public place, therefore creating of interior is very important aspect. It is a social area where very many people are meeting together.The name of this qualification work is: „Interior solution of cafe „Tveice” ”. In this work were solved all necessary questions about interior project development. Author reviews the situation about Riga’s Cafes interiors, gives insight into their benefits and disadvantages. Author tries to give a right approach to work, how to start ang get better result. In this work were solved many importantquestions about ergonomy, functional room arrangement, correct choice of colors for public interior, lighting conception, choice of correct furniture and decoration materials.

Аннотация

Интерьер- это ограниченное пространство, со своими ограниченными пропорциями, это место, где мы живём, работаем, отдыхаем. Поэтому важно, чтобы оно было функционально удобно, гармонично и эстетически приятно.Интерьер это искусство и наука, создателем которого является специалист- дизайнер по интерьеру. Дизайнеру необходимо быть художником, необходимо знать историю, стили, традиции разных народов, следить за новейшими модными тенденциями, ориентироваться в новейших материалах и неустанно должен повышать свои знания.
Кафе играют значимую роль уже с 18-ого столетья, служа местом рождения многим...
tracking img