Rehcjdf

  • 17 янв. 2011 г.
  • 13442 Слова
Діловий документ як різновид документів що не публікується .
Діловий документ є різновидом документів, що не публікуються, тобто призначений для одноразового використання з метою ухвалення або використання безпосередніх управлінських рішень. Діловий документ утворюється у процесі управлінської діяльності. Управління суспільством,галуззю народного господарства або підприємством (організацією,установою) є з погляду технології процесом отримання, опрацювання і передавання інформації. Управлінська інформація (первинні початкові фактичні відомості, показники, параметри) фіксується у ділових документах.
Документи, які містять управлінську інформацію і оформленні відповідно до певних правил, називають управлінськими , а їх сукупність – управлінською документацією , тобто управлінська документаціяявляє собою систему документів, які забезпечуються управлінські процеси в суспільстві.
Діловий документ використовують у всіх сферах суспільної діяльності. Він використовується як засіб фіксації інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності за визначеним стандартом чи формою.
В управлінській діяльності використовують здебільшого письмові (текстові) документи,в яких інформацію зафіксовано будь-яким способом письма – рукописним, машинописним, друкарським, електронним.
Форми всіх ділових документів, які використовуються в АСУ, повинні бути стандартизовані та уніфіковані. Уніфікація систем документації ґрунтується на дотриманні чинних державних стандартів. Інформаційне забезпечення АСУ створює уніфікована система організаційно-розпорядчоїдокументації (УСОРД), яка пристосована для використання і в АСУ, і в умовах традиційних методів опрацювання документів.
УСОРД – комплекс стандартів взаємопов’язаних документів, правил положень, які встановлюють вимоги до змісту, побудови та оформлення документів.
УСОРД використовується для вирішення управлінських завдань в умовах застосування економіко – математичних методів, засобів обчислювальної техніки ітрадиційних методів опрацювання документів.
УСОРД ґрунтується на базових державних стандартах – ДСТУ 2732-94 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення», у якому стандартизовано основні положення і означення діловодства й архівної справи як галузей, пов’язаних із документуванням і роботою з документами в процесі управлінської діяльності, ДСТУ 3843-99 «Державна уніфікована система документації.Основні положення», який містить вимоги до уніфікованої систем документації (УСД) порядок їх розроблення, погодження та затвердження, форми документів і склад їх реквізитів.
До складу УСОРД входить низка інших державних стандартів, головним з яких є: ДСТУ 3844-99 « Державна уніфікована система документації . Формуляр – зразок. Вимоги до побудови». ДСТУ 4163- 2003 «Уніфікована системаорганізаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів». Останній із перелічених поширено на ОРД – постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти тощо, створені в результаті діяльності органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності. Цей стандарт установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту тарозташування реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлення документів; вимоги до документів, що виготовляють за допомогою друкованих засобів. Вимоги цього стандарту щодо оформлення реквізитів можна поширити на всі класи уніфікованих систем документації. Цей стандарт не поширюється на процеси створення та обігу електронних організаційно розпорядчих документів.
До складу УСОРД також входятьуніфіковані форми документів, інструкції, щодо їх застосування, методичні вказівки щодо уніфікації тестів організаційно - розпорядчої документації, класифікатор ОРД та інструкція про його застосування.
УСОРД забезпечує документування таких процесів, як створення, реорганізацію та ліквідацію організації, закладів , підприємств, приймання на роботу,...
tracking img