Rynek pracy

  • 15 янв. 2011 г.
  • 2590 Слова
Rynek pracy w modelu poszukiwań
Założenia modelu poszukiwań
* W dowolnym okresie w gospodarce istnieją zarówno bezrobotni jak i wolne miejsca pracy (wakaty)
* Obie strony rynku nie mogą się natychmiast odnaleźć, bo jest to fizycznie niemożliwe
* nie ma jednego miejsca zawierania kontraktów,
* nie można natychmiast przyswoić wszystkich informacji
* niezerowe kosztyzdobywania informacji
* indywidualne decyzje o dalszym poszukiwaniu lepszych ofert pracy
Zachowanie przedsiębiorstw
* istnieją wyłącznie dwa dobra w gospodarce:
* produkty wytwarzane przez firmy
* homogeniczna praca, będąca jedynym czynnikiem produkcji
* Każde przedsiębiorstwo dysponuje wyłącznie jednym miejscem pracy, które może być zajęte lub wolne
*Zatrudniony pracownik wytwarza produkt o wartości y, który jest miarą jego wydajności pracy
Zachowanie pracowników
* Osoby poszukujące pracy dokonują kalkulacji opłacalności podjęcia zatrudnienia
* Koszt alternatywny poszukiwania, a następnie rozpoczęcia pracy to:
* poniesienie kosztów związanych z poszukiwaniem odpowiednich ofert pracy (np. zakup gazet z ogłoszeniami, przeglądanieofert pracy, wysyłanie aplikacji)
* rezygnacja z konsumpcji czasu wolnego
* utrata prawa do zasiłków dla bezrobotnych lub świadczeń z pomocy społecznej (transfery)
* Im wyższa jest kwota otrzymywanych transferów, tym wyższy poziom płacy progowej bezrobotnych
* Płaca progowa jest równoważna stawce płac, przy której oczekiwana korzyść bezrobotnych z tytułu kontynuacjiposzukiwania pracy jest taka sama jak z tytułu rozpoczęcia zatrudnienia
* Wpływ wzrostu transferów na płace i stopę bezrobocia równowagi w modelu poszukiwań
* Przy danej stopie dostępności wolnych miejsc pracy i niezależnie od siły negocjacyjnej pracowników, wyższy poziom otrzymywanych transferów powoduje, że bezrobotni są gotowi podjąć pracę przy wyższej stawce płac niż miałoby to miejsce wprzypadku nie otrzymywania żadnych świadczeń.
* Wzrost wysokości transferów przesuwa krzywą płac w górę, czego efektem jest wzrost wynagrodzeń i spadek stopy dostępności wakatów ( ). Wyższe transfery prowadzą zatem do wzrostu stopy bezrobocia równowagi
Wpływ wzrostu transferów na rynek pracy
– wnioski z modelu poszukiwań

* Ponieważ prawdopodobieństwo podjęcia zatrudnienia zależy odindywidualnej intensywności poszukiwań ofert pracy, wysokość zasiłku powinna się zmniejszać wraz z wydłużaniem okresu bezrobocia (Shavell i Weiss [1979]).
* Redukcja wysokości transferów dla osób długotrwale bezrobotnych może istotnie zwiększać siłę negocjacyjną i presję płacową osób krótkotrwale bezrobotnych, którzy otrzymują zasiłki oraz już zatrudnionych pracowników, którzy w razieutraty pracy są uprawnieniu do pobierania tych świadczeń (Cahuc i Lehman [1997])
* Wysoki poziom transferów może skłaniać niektórych bezrobotnych bez prawa do zasiłku do akceptowania niskopłatnych ofert pracy jedynie w celu nabycia prawa do zasiłku, co w efekcie może prowadzić do wzrostu zatrudnienia ogółem (Mortensen [1977]).
* Ale wysokie transfery wzmacniają presję płacową także jużpracujących, co hamuje wzrost zatrudnienia (Fredriksson i Holmlund [2001])
* Doświadczenia krajów OECD wskazują, że nie tyle sama wysokość zasiłków, co sankcje w postaci redukcji wysokości zasiłku nakładane na bezrobotnych, którzy nie poszukują aktywnie zatrudnienia, stanowią istotny czynnik wyjaśniający różnice w poziomie bezrobocia równowagi.
* Uwzględniając powyższy mechanizm kontrolizachowań bezrobotnych w modelu poszukiwań, Fredriksson i Holmlund [2005] dowodzą, że zmniejszanie wysokości świadczeń tym bezrobotnym, którzy uchylają się od aktywnego poszukiwania pracy, w znacznym stopniu może neutralizować negatywny wpływ wysokich zasiłków na wielkość zatrudnienia.
Wpływ siły negocjacyjnej na płace i stopę bezrobocia równowagi w modelu poszukiwań
* Im większa siła negocjacyjna...
tracking img