Ua моделі грошово-кредитної та валютно-курсової політики центрального банку за умов фіксованого режиму обмінного курсу

  • 19 июля 2010 г.
  • 7103 Слова
Вступ
Актуальність теми. Валютний курс є одним з основних комплексних індикаторів макроекономічної стабільності і чинником, який у значній мірі впливає на соціально-економічний розвиток країни. Саме тому ефективне управління валютним курсом з метою його підтримання на оптимальному для економіки рівні є ключовою проблемою економічної політики держави і, зокрема, валютно-курсової політики.За період незалежності України вітчизняна практика накопичила значний досвід управління валютним курсом, були сформовані основні засади валютно-курсової політики та апробовані певні методологічні підходи до регулювання та прогнозування валютного курсу. За цей час вдалося зупинити девальваційні процеси і досягти стабільності обмінного курсу гривні. З моменту введення в 1996 році гривні уобіг і до 2000 року національна валюта знецінилась у 2,9 рази з 1,9 до 5,5 грн. за дол. США, що відбувалося під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх несприятливих чинників. Однак, починаючи з 2000 року, Національному банку України вдається забезпечувати стабільність валютного курсу, про що свідчать його незначні коливання у межах 5,3 – 5,4 грн. за дол. США. Забезпечення стабільності валютного курсу уцей період протистояло тенденції до його підвищення, що сприяло розвитку зовнішньої торгівлі та економічному зростанню.

Питання, пов’язані з проблемами управління валютним курсом в перехідній економіці, широко висвітлюються у вітчизняній науковій літературі. Основна увага в наукових публікаціях приділяється виявленню причин та наслідків нестабільності валютного курсу, обґрунтуваннюмоделей прогнозування та методів управління валютним курсом. Серед вітчизняних дослідників, в роботах яких висвітлюються питання управління валютним курсом, слід відмітити А. Гальчинського, В. Гейця, В. Ющенка, А. Філіпенка, А. Савченка, С. Михайліченка, В. Юрчишина, В. Козюка, В. Шевчука та інших. Але, незважаючи на велику кількість наукових публікацій та певні досягнення в теорії і практиці управліннявалютним курсом, дана проблема продовжує залишатися предметом наукових досліджень.

До невирішених питань, які безпосередньо стосуються обраної теми дослідження, належать визначення стратегії валютно-курсової політики, режиму курсоутворення, умов стабільності та міри втручання центрального банку в ринковий механізм курсоутворення, пошук надійних моделей прогнозування і підвищення рівня керованостівалютним курсом тощо. Останнім часом на порядок денний висуваються питання, пов’язані із запровадженням в практику управління валютним курсом такого методу як таргетування. Усе це зумовило вибір теми дисертації, визначило її мету, основні завдання та логіку дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідження IS - LM моделі грошово-кредитної та валютно-курсової політикицентрального банку за умов фіксованого режиму обмінного курсу, які переваги і недоліки таких моделей для платіжного балансу країн, що її обирають; розробка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо формування валютно-курсової політики та прогнозування валютного курсу в Україні в умовах економічного зростання.

Відповідно до поставленої мети дослідження в процесі виконанняроботи були поставлені та вирішені наступні завдання:

• дослідити IS - LM моделі грошово-кредитної та валютно-курсової політики центрального банку за умов фіксованого режиму обмінного курсу. Які переваги і недоліки таких моделей для платіжного балансу країн, що її обирають;

• визначити теоретичні підходи щодо формування валютно-курсової політики;

• розробити теоретико-методологічніта методичні підходи до прогнозування валютного курсу як засобу обґрунтування валютно-курсової політики;

• дослідити етапи розвитку валютно-курсової політики в Україні;

• проаналізувати динаміку номінального курсу гривні та виявити вплив основних чинників на його формування;

• розглянути трансформацію режимів валютного курсу в Україні;

•...